Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 30.1.2013 21:42
 
            Dánsko 2013   
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 30.1.2013 19:50
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.1.2013 9:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.1.2013 22:14
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.1.2013 11:08

Milí studenti, v sobotu 16. března přiletí z USA skupina 6 studentů a 2 učitelů z naší partnerské školy v Glen Rocku v New Jersey. Prosíme ty z vás, kteří by rádi ubytovali amerického studenta od 16. 3. do 23. 3., aby se přišli nahlásit do kabinetu angličtiny 201. S těmi, kteří ubytují, budeme v případě zájmu počítat při plánovaném podzimním výjezdu do USA.
L. Douša

Vložil(a) Radka Olivová dne 21.1.2013 13:30

V de­sá­té sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me dal­ší užit­ko­vou rost­li­nu oli­vov­ník ev­rop­ský (Olea eu­ro­pa­ea). Dnes se s tou­to rost­li­nou se­tká­vá­me ve stře­do­zem­ních ob­las­tech Ev­ro­py, ale je­jí do­mo­vi­nou je Asie. Pěs­tu­je se ta­ké v Ka­li­for­nii, Aus­trá­lii a v Čí­ně. Oli­vov­ník je stá­le­zele­ný strom, kte­rý do­sa­hu­je výš­ky 5 až 10 m. Kmen níz­ký s še­do­ze­le­nou roz­puka­nou bor­kou.


Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 21.1.2013 8:25
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2013 22:37
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2013 21:18

Na za­čát­ku lis­to­pa­du 2012 jsme se za­po­ji­li do an­ke­ty s ná­zvem „Gym­pl roku“, již vy­hlá­si­la Čes­ká stu­dent­ská unie (Če­SU). An­ke­ta si kladla za cíl zma­po­vat kva­li­ty gym­ná­zií v Čes­ké re­pub­li­ce po­hle­dem stu­den­tů.
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2013 20:28

V pá­tek 18. led­na 2013 se od 14:00 hod. usku­teč­ní v hu­deb­ní míst­nos­ti be­se­da z cyk­lu "Ta­ky me­zi ná­mi". Ten­to­krát me­zi nás za­ví­ta­jí asi­s­ten­ti pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty, kte­ří spo­lu­pra­cu­jí s Měst­skou po­li­cií v Kut­né Ho­ře a je­jichž prá­ce je pla­ce­na v rám­ci jed­no­ho z čet­ných pro­jek­tů EU. Kdo jsou, ja­kou ma­jí ke své prá­ci prů­pra­vu, ja­ké ma­jí kon­krét­ně úko­ly, ja­ké ma­jí vý­sled­ky? Od­po­vě­di na ty­to otáz­ky: již ten­to pá­tek!

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 9.1.2013 18:51
 
       Výzva pro studenty 
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.1.2013 8:15


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 4.1.2013 12:33