Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.3.2013 18:08

Le­tos na na­ší ško­le pro­bě­hl už 16. roč­ník me­zi­ná­rod­ní ma­te­ma­tic­ké sou­tě­že Klo­kan. Zú­čast­ni­li se všich­ni stu­den­ti niž­ší­ho gym­ná­zia a vy­bra­ní zá­jem­ci z gym­ná­zia vyš­ší­ho. Ab­so­lut­ní­mi ví­tě­zi jsou opět ja­ko lo­ni stu­den­ti sekun­dy, le­tos je to dív­čí trio: Ka­te­ři­na Ro­sic­ká, Ka­te­ři­na Ma­zu­ro­vá a An­na Ku­cha­řo­vá.                                                                                                                                                              

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.3.2013 9:23

Dne 26. 3. 2013 úspěšně reprezentoval naši školu v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce, kde obsadil 1. místo a stal se tak nejlepším angličtinářem v dané kategorii v kraji. Dále postupuje do celostátního kola, ve kterém mu přejeme hodně úspěchů.

Blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.3.2013 8:26

V roce 2005 jsme na pozvání německého Bürgel  Gymnasium v Rathenow poprvé vyjeli do tohoto města na řece Havole (něm. Havel) v Braniborsku, abychom potvrdili naše volejbalové kvality i na mezinárodním poli. 

Vložil(a) Radka Olivová dne 26.3.2013 18:58
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.3.2013 15:21
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.3.2013 8:27
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.3.2013 13:43


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.3.2013 8:18
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.3.2013 9:48
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 21.3.2013 11:40
Dne 19. března se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ).
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.3.2013 13:12

Dne 19. 3. 2013 úspěšně reprezentovali naši školu na olympiádě z německého jazyka tři žáci. Jednalo se o krajské kolo, ve kterém se ve svých kategoriích na dvou prvních místech umístily Julia Maria Finková z V4A a Tabea Eicher z C1B.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.3.2013 12:40
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.3.2013 11:44
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.3.2013 14:26
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.3.2013 20:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.3.2013 12:53

„Dobře mluví jen ten, kdo řekne všechno, co je třeba, a nic víc, než je třeba“

 (Francois de la Rochefoucauld)


Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.3.2013 12:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.3.2013 11:28
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.3.2013 7:51

Ve středu 27. února se sešlo 50 zeměpisářů, kteří poměřovali své znalosti podle věku ve 4 kategoriích. Olympiáda se skládala ze třech částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a práce s turistickou mapou.

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.3.2013 21:07
Pro­běh­lo škol­ní ko­lo bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii A, B (25. 2. 2013) a v ka­te­go­rii C, D (13. 2. 2013). Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 47. roč­ní­ku pro ka­te­go­rii A a B je Lás­ka, sex a něž­nos­ti v ří­ši ži­vo­či­chů a rost­lin, ka­te­go­rie C a D se za­bý­vá pro­ble­ma­ti­kou Eko­sys­témy ryb­ní­ků.                                                                                                                                                
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.3.2013 14:58

Pepř/pe­p­řov­ník be­te­lo­vý (Pi­per bet­lená­le­ží do če­le­di pe­p­řov­ní­ko­vi­tých (Pi­pe­ra­ce­ae). Ta­to če­leď za­hr­nu­je zhru­ba 700 dru­hů pe­p­řov­ní­ků, kte­ré jsou do­má­cí v tro­pech Asie a Ame­ri­ky. Jed­ná se o stá­le­ze­le­né li­á­ny. Pe­p­řov­ní­ky ma­jí kvě­ty drob­né, se­sta­ve­né do vál­co­vi­tých kla­sů, je­jich plo­dy jsou bo­bu­le.                                                                                                                            

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.3.2013 11:16