Vyhledávač

  
Loading

Články

Matematický náboj!

5 25

Vložil(a)
25.5.2016 14:48  RssIcon


V pá­tek 15. 4. 2016 se vy­da­la vý­pra­va re­pre­zen­tu­jí­cí na­še Gym­ná­zi­um Ji­ří­ho Or­te­na do Pra­hy, aby zde v Kon­gre­so­vém cen­t­ru změ­ři­la své ma­te­ma­tic­ké schop­nos­ti v ne­všed­ní me­zi­ná­rod­ní sou­tě­ži Ná­boj. Do to­ho­to me­zi­ná­rod­ní­ho klá­ní se za­po­ji­li stu­den­ti z Čes­ké re­pub­li­ky, Slo­ven­ska, Ma­ďar­ska a Ra­kous­ka. Ná­boj se stá­vá kaž­dým rokem po­pu­lár­něj­ší, zřej­mě kvů­li ná­pa­di­tos­ti a per­fekt­ní or­ga­ni­za­ci sou­tě­že. V prů­bě­hu ce­lé­ho ma­te­ma­tic­ké­ho klá­ní nám by­lo k dis­po­zi­ci ob­čer­stve­ní a tým pří­jem­ných dob­ro­vol­ní­ků.

Na­še vý­pra­va se sklá­da­la z dvou tý­mů, ju­ni­o­ři a se­ni­o­ři. Za ju­ni­or­ský tým sou­tě­ži­li Eliš­ka Čer­ven­ko­vá, Ha Yen Nhi, Ve­ro­ni­ka Bur­ge­ro­vá, Jan Hrud­ka a Ka­te­ři­na Ro­sic­ká. Me­zi čle­ny se­ni­or­ské­ho tý­mu pa­t­ři­li Jan Fra­něk, Voj­těch Hri­bík, Khoa Hu­y­nh Dang, Voj­těch Je­řá­bek a Aleš No­vák. A jak vlast­ně ce­lá sou­těž pro­bí­ha­la? V na­šich tý­mech jsme po­stup­ně po­čí­ta­li ně­ko­lik pří­kla­dů u jed­no­ho sto­lu s úko­ly. V pří­pa­dě, že jsme do­šli ke správ­né­mu ře­še­ní, po­su­nu­li jsme se dá­le k dal­ším vý­zvám. To­to po­je­tí ře­še­ní úko­lů nás ba­vi­lo, pro­to­že se ne­jed­na­lo o pou­hé vy­se­dá­vá­ní v la­vi­ci a po­čí­tá­ní pří­kla­dů. Ju­ni­or­ský tým do­ká­zal zís­kat 25 bo­dů a umís­til se v me­zi­ná­rod­ním po­rov­ná­ní na hez­kém 165. mís­tě (414 zú­čast­ně­ných). To­tál­ním ví­tě­zem ju­ni­or­ské­ho Ná­bo­je se sta­li pol­ští ma­te­ma­ti­ci se zis­kem 46 bo­dů. Se­ni­o­ři zís­ka­li 18 bo­dů a v po­rov­ná­ní všech ze­mí za­po­je­ných do té­to sou­tě­že skon­či­li na 185. mís­tě (336 zú­čast­ně­ných). Ce­lou sou­těž v ka­te­go­rii se­ni­o­ři ovlád­li stu­den­ti buda­pešťské­ho gym­ná­zia při zis­ku 46 bo­dů.

Eliška Červenková, C2A

Tags:
Kategorie: Matematika
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová