Náš maskot

Od začátku školního roku 2005/2006 nás každé ráno vítá ve vestibulu školy leguán Čiko, kterého GJO získalo spolu se zařízeným teráriem darem od pana Jana Zradičky z Kolína.

Svou mrzoutskou, bojovnou, často až nepřátelskou povahou si náš leguání samec Čiko ihned získal srdce všech misantropů, jeho občasná vlídnost mu zase zajistila přízeň ostatních. Vzhledem k leguánově popularitě je tedy jen pochopitelné, že se stal maskotem naší školy.

Hned zkraje se ho ujala třída pana profesora Petra Němečka, převzala péči o jeho každodenní potřeby, a iniciovala dokonce finanční sbírku na rozšíření jeho výběhu, jehož budování bylo dokončeno začátkem školního roku 2007/2008.

Studenti jiných tříd pod vedením paní profesorky Pekové proměnili jeden tmavý a do té doby málo atraktivní kout vestibulu na tropický koutek, v němž se cítí dobře nejen leguán.

Čiko byl dokonce i obdarován. Bývalý student Jan Chocholáček, maturant roku 2000, jemuž za doby studií spolužáci přezdívali Čiko, sponzoroval našemu leguánovi roční menu.

Ve školním roce 2007/2008 zakoupila sekunda další přírůstek do vznikající leguání zoo. Záměrem bylo opatřit Čikovi nevěstu. Od konce června 2008 tak sdílela Čikita – tak byl nový leguánek sekundou pokřtěn – s Čikem společné terárium. Dlouho jsme ne­vě­dě­li, zda se skutečně po­da­ři­lo kou­pit sa­mi­ci; to se se 100% jis­to­tou po­tvr­di­lo až ve školním roce 2012/2013, když jsme na zá­kla­dě řa­dy in­di­cií usou­di­li, že se Či­ki­ta chys­tá na svou prv­ní snůš­ku. Pro­to­že je­jí vy­k­la­de­ní bý­vá u le­gu­á­nů spo­je­no s ri­zi­ky, roz­hod­li jsme se po kon­zul­ta­ci s ve­te­ri­ná­řem pro pre­ven­tiv­ní zá­krok. S kom­pli­ka­ce­mi ni­kdo ne­po­čí­tal, Či­ki­ta vy­pa­da­la do po­sled­ní chví­le vi­tál­ně a nic ne­na­zna­čo­va­lo, že by pro ni měl být plá­no­va­ný chi­rur­gic­ký zá­krok osud­ný. Bohužel se tak stalo a Čikita nás opustila 10. 10. 2012.

V únoru 2015 na­še ško­la zís­ka­la spon­zor­ským da­rem čtyř­le­tou sa­mi­ci le­gu­á­na ze­le­né­ho, kte­rá nyní obývá te­rá­ri­um spo­leč­ně s Čikem. Už od za­čát­ku by­lo jas­né, že do­sta­ne jmé­no po na­ší bý­va­lé sa­mi­ci Či­ki­tě. Pev­ně dou­fá­me, že se Čikita s Či­kem stanou ne­roz­luč­nou dvo­ji­cí, kte­rá si bu­de vzá­jem­ně zpří­jemňovat svůj pobyt na GJO.

O naše leguány nyní velmi obětavě pečuje Jan Pospíšil, který dobrovolně a nadšeně převzal tento zodpovědný úkol hned po svém nástupu na GJO v říjnu 2013.