Paludárium

Pa­ludári­um je druh akva­te­rá­ria (kom­bi­na­ce akvá­ria [lat. aqua = vo­da] a te­rá­ria [lat. ter­ra = ze­mě]), vhod­ná pro chov oboj­ži­vel­ní­ků, pří­pad­ně pla­zů vá­za­ných na vo­du. Na­po­do­bu­je ba­ži­na­tý bi­otop [lat. pa­lus = ba­ži­na]. V na­šem škol­ním pa­ludáriu cho­vá­me ze zá­stup­ců ry­bí fau­ny hrouz­ka obec­né­ho a z oboj­ži­vel­ní­ků sko­ka­na hně­dé­ho. Za­tím­co v pří­ro­dě je po­zo­ro­vá­ní žab mi­mo­řád­né ob­tíž­né, je sle­do­vá­ní na­še­ho škol­ní­ho sko­ka­na při kr­me­ní nejen ne­za­po­me­nu­tel­ným zá­žit­kem, ale i pře­kva­pi­vě po­uč­nou lek­cí. Oboj­ži­vel­ní­ci pat­ří v ČR me­zi chrá­ně­né ži­vo­či­chy a k je­jich dr­že­ní v za­je­tí je po­tře­ba vlast­nit po­vo­le­ní pří­sluš­ných úřa­dů. GJO by­la ne­zbyt­ná po­vo­le­ní udě­le­na. 

Chovaná zvířata

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Y  Z  Ž