Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 30.1.2012 13:06

Dal­ší sou­těž­ní rost­li­nou je Ano­na če­ri­mo­ja (An­no­na che­ri­moya/che­ri­mo­la). Opa­da­vý men­ší strom po­sky­tu­jí­cí vel­mi la­hod­né ovo­ce ná­le­ží do če­le­di lá­hev­ní­ko­vi­té (An­no­na­ce­ae). Dal­ší­mi ná­zvy jsou lá­hev­ník, sme­ta­no­vé ja­bl­ko či Gra­ve­o­la (por­tu­gal­sky). Do­mo­vi­nou če­ri­mo­ji jsou vyš­ší po­lo­hy Již­ní Ame­ri­ky.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 30.1.2012 12:29

   V  zítřejším filmovém klubu Vás tentokrát pozveme na film „Bezstarostná jízda“, kultovní snímek generace „květinových dětí“ z konce šedesátých let minulého století. Road-movie o dvou hippies, Billym a Wyattovi, kteří vyrazili na motocyklech Harley Davidson  z Los Angeles přes celé Spojené státy do New Orleans na každoroční karneval Mardi Gras je kromě  spontánní oslavy svobody a přátelství i obžalobou malosti a netolerance. Důležitou ingredienci snímku představuje jeho zvuková stopa, která zahrnuje známé i méně známé nahrávky zlatého věku rockové hudby. Tento film, považovaný za jeden ze symbolů šedesátých let, také objevil pro filmové plátno talent Jacka Nicholsona, který byl dokonce za roli nekonformního právníka George Hansona nominován na Oscara. Začínáme jako obvykle v 16:30 v místnosti 311.

Břetislav Oliva a Martin Kostelník

 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 25.1.2012 9:33
240120121079

 

Být člověkem je umění! (Lao-c´)

Rok se sešel s rokem a opět je tu filosofický projekt. Projekt je určen pro 4. ročníky a V8A. Letošní téma je “Člověk a jeho pobývání na světě”. Uskuteční se 2. února 2012 od 8:05 hod. na hudebně.

Konference se uskuteční v Atlantidě, kontinentě, ve kterém sídlila rozvinutá civilizace a záhadně zanikla.

Pořadatelé konference zve všechny, kdo mají zájem o filosofii a mají...
Vložil(a) Jana Randíková dne 24.1.2012 14:36

Kategorie Z6 Kateřina Rosická V1A 1. místo
Kategorie Z8 Jan Franěk V3A 3. místo
       
V kategorii Z7 jsme se bohužel neúčastnili, neboť naše sekunda byla v tomto termínu na horách.

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 18.1.2012 22:25
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 16.1.2012 21:27

 

Zdravíme z lyžařského kurzu v Janských Lázních.

vaše V2A

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.1.2012 12:48

De­sá­tá otáz­ka před­sta­ví užit­ko­vou rost­li­nu bla­ho­vič­ník (Eu­ca­lyp­tus). Po­chá­zí z Aus­trá­lie a Tasmá­nie, kde si li­bu­je v ba­ži­na­tých pů­dách. Dnes se pěstu­je na plan­tá­žích v Af­ri­ce, Již­ní Ame­ri­ce a v Asii. Jed­ná se o rod ob­sa­hu­jí­cí ví­ce než 700 dru­hů sub­tro­pic­kých až tro­pic­kých stro­mů ne­bo ke­řů z če­le­di myr­to­vi­tých (Myr­ta­ce­ae).

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.1.2012 10:15

Ve filmovém klubu se tentokrát vydáme po stopách tuzemské kinematografie až do období tzv. Československé nové vlny šedesátých let 20. století, a to konkrétně jedním z prvních filmů Věry Chytilové Sedmikrásky (1966). Vypráví o dvou mladých dívkách, jež si svoji neschopnost smysluplně žít kompenzují neúměrnou legrací na úkor všeho a všech, ovšem jen do té doby, než se jim to celé jaksi vymkne z rukou. Pokud máte zájem vidět tento netradiční a v podstatě neznámý český snímek, přijďte v úterý 17. 1. 2012 tradičně do našeho improvizovaného biografu v místnosti č. 311. Začínáme jako vždy v 16:30.
Těšíme se na Vás!
 

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 12.1.2012 14:04
  Ve dnech 11. – 18. března proběhne na naší škole setkání projektu ČED+. Jedná se o projekt, který má ve škole patnáctiletou tradici. Více o projektu samotném a o tématech připravovaného setkání se můžete dozvědět ZDE.
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 9.1.2012 20:07

Le­toš­ní re­kon­struk­ce po­čí­ta­čo­vé sí­tě na na­ší ško­le by­la spo­je­na i se změ­nou pro­vo­zo­va­te­le při­po­je­ní In­ter­ne­tu, kte­rým se sta­lo ob­čan­ské sdru­že­ní KHnet.​info, o. s. KHnet.​info ne­ní ko­merč­ní po­sky­to­va­tel In­ter­ne­tu, ný­brž ko­mu­nit­ní síť, jež si kla­de za cíl sdru­žo­vat po­mo­cí své sí­tě ob­ča­ny, a to nejen v Kut­né Ho­ře. Pro hlav­ní při­po­je­ní do sí­tě KHnet.​info jsme za­kou­pi­li pro­fe­si­o­nál­ní mi­k­ro­vln­né po­jít­ko Al­co­ma MP165 (v pás­mu 10 GHz) o rych­los­ti 100 Mb/s Full Du­plex, kte­ré do bu­douc­na ský­tá mož­nos­ti up­gra­du až do rych­los­ti 186 Mb/s (hlav­ní spoj je na­mí­řen na Obi­lu).

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 9.1.2012 14:22
Tabor_Vojna_historicke_foto__Large_

 

 

 

Dne 13.1.2012 od 14:00 hod.  se  v hudebně uskuteční další beseda z cyklu “Taky mezi námi”, tentokrát s bývalým politickým vězněm, členem Konfederace politických vězňů v Kolíně, panem Františkem Teplým. Beseda navazuje na projekt “Totalitní režimy” a je určena všem ročníkům gymnázia.  Pan František Teplý byl vězněn  v Jáchymově...
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 9.1.2012 10:33

 Ve čtvrtek 5. 1. 2012 proběhla v prostorách Duhového atria v Trebišovské ulici tříkrálová sbírka. Členové dramatického kroužku se ujali rolí v živém betlému společně se třemi králi: starostou Ivo Šancem, ředitelem kutnohorské charity Robertem Otrubou a kaplanem Milanem Romportlem .
 

 

 

Vložil(a) Jitka Křičková dne 8.1.2012 16:52
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.1.2012 8:20

Vážení rodiče,

Od 1.1. 2011 vešla v platnost nová vyhláška 463/2011, kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008.
Vzhledem k zvýšení sazby DPH a navýšení cen potravin, bude od 1.2. 2012 změněn finanční limit na obědy. Vyšší sazba ( částka je použita POUZE na potraviny) je stanovena z důvodu zachování stravovacího komfortu vašich dětí.
 
II. stupeň:  dříve 27,-          od 1.2.2012         30,- 
III. stupeň: dříve 28,-          od 1.2.2012         32,-
 
 Soňa Poklopová, vedoucí školní jídelny
 
 
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 4.1.2012 8:32

“Slyšte, slyšte, občané města Betléma!”

Tak začala vánoční hra, kterou si připravila kvinta pro celou školu. Známý biblický příběh byl vtipným způsobem sehrán a odměnou byly ovace školy na konci představení.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.1.2012 12:58


Zatímco se naši spolužáci pilně věnovali vyrábění věnců a přáníček, zpívání anglických koled a zamořování školy nedýchatelnými plyny, my jsme se rozhodli strávit poslední školní den tohoto roku pod vedením pánů profesorů Bauera a Olivy, vzít Vánoce z druhého konce a věnovat se tomu, co je na nich nejpodstatnější a na co se v dnešní době často zapomíná – pravé vánoční atmosféře a pohodě, ke které patří odstranění barikád mezi nejrůznějšími skupinami lidí, v našem případě mezi námi, -náctiletými studenty, a nejstarší generací.

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.1.2012 9:25

V de­vá­té sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me po­zo­ru­hod­nou lé­či­vou by­li­nu z če­le­di tykvo­vi­té (Cu­cur­bi­ta­ce­ae) ji­a­o­gu­lan (pě­ti­lis­tý žen­šen, Gy­nos­tem­ma pen­ta­phyllum), jenž po­chá­zí z hor již­ní Čí­ny. V sou­čas­né do­bě ros­te ta­ké v Thaj­sku, Ko­re­ji, Viet­na­mu a Ja­pon­sku. Číňané jiaogulan na­zý­va­jí xi­an­cao.