Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 28.12.2012 16:58
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.12.2012 20:54
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.12.2012 19:59
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 21.12.2012 19:29
Jak jis­tě mno­zí z Vás již v mé­di­ích za­zna­me­na­li, stá­va­jí­cí zá­stup­ky­ně ře­di­te­le ško­ly Mgr. Da­na Vep­ř­ko­vá by­la zvo­le­na mís­tosta­rost­kou Kut­né Ho­ry. Tu­to funk­ci bu­de vy­ko­ná­vat na pl­ný úva­zek, na ško­le si v tom­to škol­ním ro­ce po­ne­chá pou­ze 4 ho­di­ny se­mi­ná­ře z dě­je­pi­su ve čtvr­tém roč­ní­ku.                                                                                                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.12.2012 19:19

Dal­ší za­jí­ma­vou be­se­du moh­li tento tý­den ab­sol­vo­vat naši stu­den­ti, me­zi kte­ré za­ví­tal J. E. Ja­cob Le­vi, vel­vy­sla­nec Iz­ra­e­le v Čes­ké re­pub­li­ce. Ten­to zku­še­ný di­plo­mat (mi­mo ji­né za­stu­po­val Iz­ra­el v OSN) se s čes­ký­mi stu­den­ty se­tká­vá rád a čas­to.                                                                                                                                                                

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.12.2012 12:51
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.12.2012 10:36
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 16.12.2012 17:25Dánsko 2013Vložil(a) Lukáš Provaz dne 13.12.2012 20:11
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.12.2012 10:18
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.12.2012 10:02
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 12.12.2012 16:52
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 12.12.2012 9:00
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 11.12.2012 15:43

2650-demosthenes75  

Stát se řečníkem je těžké. Stát se dobrým řečníkem je ještě těžší. A být řečníkem, kterého všichni respektují, věří mu a jdou za jeho vyslovenými ideály, je celoživotním posláním.

Vložil(a) Radka Olivová dne 10.12.2012 14:39Zá­zrač­ná lé­čiv­ka?

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.12.2012 14:08
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.12.2012 12:21
Od úterý 11.12. do středy 12.12. se učebna č. 209 promění ve volební místnost, kde si všichni studenti naší školy starší 15 let mohou vyzkoušet přímou volbu prezidenta. Volit mohou i ti, kteří si o měsíc později zkusí skutečné volby.
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 8.12.2012 0:30
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.12.2012 10:01

Naše škola se  - stejně jako desítky dalších středních škol v celé republice – zúčastní projektu STUDENTSKÉ PREZIDENTSKÉ VOLBY. Stane se tak v rámci programu Jeden svět na školách, organizovaného společností Člověk v tísni.
Akce proběhne ve dnech 11. – 12. 12. 2012, tedy ve dvou dnech, stejně jako o měsíc později skutečné volby hlavy státu.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.12.2012 8:10

V pátek 7. prosince 2012 bude pěvecký sbor Gaudeamus reprezentovat GJO na slavnostní bohoslužbě pro hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.  

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 4.12.2012 20:40
V so­bo­tu 1. 12. 2012 pro­bě­hl na na­ší ško­le 9. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho vo­lej­ba­lo­vé­ho tur­na­je Zla­tá kří­da. Jed­ná se vždy o nej­vět­ší spor­tov­ní ak­ci po­řá­da­nou na GJO na sklon­ku kalendářního roku. I le­tos jsme při­ví­tali 10 druž­stev z Čes­ka a Ně­mec­ka.                                                                                                                                                                                                             
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.12.2012 19:10
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.12.2012 12:30
Stejně jako každý rok navštívíme během adventu zahraničí, tentokrát město Drážďany. Naším hlavním programem bude návštěva sbírky umění starých mistrů a procházka adventními Drážďanami, kde bude probíhat Slavnost vánoční štoly.