Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.5.2013 17:36

Pri­mán Ví­tek Ze­le­ný se v rám­ci vý­u­ky na Zá­klad­ní umě­lec­ké ško­le v Kut­né Ho­ře zú­čast­nil vý­tvar­né sou­tě­že „Egypt oči­ma dě­tí“. Ve stře­du 15. květ­na 2013 byl spo­lu s dal­ší­mi oce­ně­ný­mi při­jat na egypt­ském vel­vy­sla­nec­tví v Pra­ze a pře­vzal di­plom pří­mo z ru­kou egypt­ské­ho vel­vy­slan­ce Mu­ha­m­ma­da Ib­ra­hí­ma Ab al-Haka­ma.                                                                                                      

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.5.2013 10:27
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.5.2013 9:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.5.2013 22:37
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.5.2013 13:40

Na naší škole není běžným zvykem účastnit se výtvarných soutěží stejně jako olympiád. To jsme se pokusili změnit. Proč hned my? Protože to není v silách jednoho člověka a „my“ v tomto případě znamená pět studentů, pět talentů a pět jiných názorů na věc.  Anežka Daňková, Zuzana Pekárková, Kryštof Koten, Jirka Hessler a Lukáš Veverka.  

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.5.2013 11:11

Vojtěch Jeřábek z V4A a Ondřej Suk z V6A se minulý týden vydali na pražskou Přírodovědeckou fakultu zúročit svoje zeměpisné znalosti a popasovat se s konkurencí nejlepších zeměpisářů z republiky. V celostátním kole si výborně vedl Vojta, který ve své kategorii obsadil 7. místo.
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.5.2013 20:58

Ani v le­toš­ním ro­ce jsme ne­vzda­li sna­hu při­bli­žo­vat na­šim žá­kům ale­spoň ně­kte­ré zá­stup­ce z bo­ha­té a za­jí­ma­vé sbír­ky rost­lin, jež by­la v prů­bě­hu de­se­ti let shro­máž­dě­na v na­ší zim­ní za­hra­dě. Po dva roky jsme se za­mě­řo­va­li na užit­ko­vé rost­li­ny tro­pů a sub­tro­pů, vlo­ni jsme jich před­sta­vi­li osm­náct, le­tos se­dm­náct.                                                                                                      

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.5.2013 12:00

V soutěži Hlídek mladých zdravotníků, kterou každoročně pořádá OS ČČK Kutná Hora se družstvo Gymnázia Jiřího Ortena ve složení Barbora Lázňovská, Veronika Vindušková (V3A), Simona Havlovicová, Marie Matějková (V2A) a Radan Poppe (V1A) umístilo na krásném druhém místě. Našim mladým zdravotníkům blahopřejeme!

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 17.5.2013 5:05
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2013 9:28

O další skvělý úspěch v jazykových soutěžích se zasloužil Albert Púry (V4A). V celostátním kole olympiády v anglickém jazyce kategorie IIB (nižší ročníky víceletých gymnázií a ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků) konaném 14. 5. v Praze obsadil v  tvrdé konkurenci čtrnácti vítězů krajských kol výborné 5. místo, když od pomyslného bronzu ho dělily doslova desetinky bodu. Blahopřejeme!

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.5.2013 7:02
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 12.5.2013 19:45
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.5.2013 14:46

       

Vložil(a) Radka Olivová dne 6.5.2013 19:02
Plo­dy rost­li­ny se na­zý­va­jí sva­to­ján­ský chléb ne­bo ka­rob. Po­u­ží­va­jí se v po­tra­vi­nář­ství a ve Stře­do­mo­ří i ke kr­me­ní do­byt­ka. Ma­jí na­slád­lou chuť, ne­ob­sa­hu­jí ko­fein ani ji­né psy­cho­ak­tiv­ní lát­ky. Slou­ží též ja­ko ná­hra­da ka­kaa v řa­dě slad­kos­tí. V mi­nu­los­ti se z usu­še­ných lus­ků mle­la mou­ka na pe­či­vo a chléb.                                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.5.2013 17:58
Dne 17. 4. 2013 proběhlo v Kutné Hoře okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 6. až 8. tříd a od­po­ví­da­jí­cích tříd na víceletých gymnáziích. V ka­te­go­rii Z7 (sekun­da) zví­tě­zi­la Ka­te­ři­na Ro­sic­ká ze tří­dy V2A a v kategorii Z6 (pri­ma) obsadi­la Lu­cie Šu­ha­jo­vá (V1A) krásné 2. místo. Gratulujeme.                                                                                  
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.5.2013 14:01

                                                                                        

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 1.5.2013 21:07