Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 29.11.2013 21:03
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.11.2013 14:47
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.11.2013 10:18
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.11.2013 16:40
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.11.2013 13:57
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek

28. 11. 2013 od 17:00 hod.

Program: informace třídních učitelů (prospěch a chování žáků), informace o činnosti Nadačního fondu.

Přehled kmenových tříd a vyučujících

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.11.2013 15:19
Dne 8. 11. 2013 se nej­lep­ší z nej­lep­ších, tím je myš­le­na piškvor­kář­ská eli­ta na­ší ško­ly, vy­da­li, roz­dě­le­ni do čtyř tý­mů, na ob­last­ní ko­lo piškvo­rek. To se ko­na­lo na Střed­ní prů­mys­lo­vé ško­le v Kut­né Ho­ře. Sou­tě­že se zú­čast­ni­lo 19 tý­mu z okol­ních škol, na­pří­klad z Ko­lí­na, Po­děbrad ne­bo Týn­ce nad La­bem.                                                                                                                                                                                
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 24.11.2013 9:22
 
            Lincoln 2013   
Vložil(a) Radka Olivová dne 18.11.2013 19:10

V šes­té sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me zá­stup­ce kap­ra­din z na­ší škol­ní zim­ní za­hra­dy, a to žeb­ro­vi­ci, ne­tík a ne­pukal­ku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.11.2013 12:15
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 17.11.2013 14:02
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.11.2013 9:45
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.11.2013 14:30
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.11.2013 11:32
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.11.2013 20:07
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.11.2013 20:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.11.2013 18:41

Další otázka představí Ho­ma­loc­la­di­um ši­ro­ko­vět­vé (Ho­ma­loc­la­di­um pla­tyc­la­dum). S tou­to za­jí­ma­vou rost­li­nou se mů­že­me se­tkat i pod la­tin­ským ná­zvem Mu­eh­lenbeckia pla­tyc­la­da. V an­g­lič­ti­ně ji ozna­ču­jí Ta­peworm Plant či Rib­bon Bush, v češ­ti­ně se ob­čas po­u­ží­vá ná­zev plo­cháč ta­sem­ni­co­vý.                                                                                                                        

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.11.2013 9:26