Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 4.1.2011 13:07 RssIcon
Blog ředitele
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 21.12.2012 19:29
Jak jis­tě mno­zí z Vás již v mé­di­ích za­zna­me­na­li, stá­va­jí­cí zá­stup­ky­ně ře­di­te­le ško­ly Mgr. Da­na Vep­ř­ko­vá by­la zvo­le­na mís­tosta­rost­kou Kut­né Ho­ry. Tu­to funk­ci bu­de vy­ko­ná­vat na pl­ný úva­zek, na ško­le si v tom­to škol­ním ro­ce po­ne­chá pou­ze 4 ho­di­ny se­mi­ná­ře z dě­je­pi­su ve čtvr­tém roč­ní­ku.                                                                                                                                                                                   
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 8.12.2012 0:30
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 29.11.2012 13:20
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 21.11.2012 21:20

Mi­nu­lý tý­den v úte­rý mě­li mla­dí zdra­vot­ní­ci na­bi­tý ve­čer. Ošet­řo­va­li am­pu­ta­ce, kr­vá­ce­ní i pne­u­mo­to­rax. Na­še pří­pra­vy za­ča­ly už v od­po­led­ních ho­di­nách. Při­pra­vo­va­ly jsme mas­ko­va­cí hmo­tu, va­ři­ly krev a stu­do­va­ly nej­no­věj­ší po­stu­py prv­ní po­mo­ci. Ve­čer se všich­ni zdra­vot­ní­ci se­šli ve sbo­rov­ně a zo­pa­ko­va­li si te­o­re­tic­kou část ošet­řo­vá­ní a ob­va­zo­vou tech­ni­ku.                                                      

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 19.10.2012 19:41

O za­ve­de­ní iPa­dů v pri­mě se ne­za­jí­ma­jí pou­ze mé­dia a od­bor­ná ve­řej­nost. Náš pro­jekt vzbu­zu­je zví­da­vost i me­zi ši­ro­kou ve­řej­nos­tí. Mno­ho li­dí si opráv­ně­ně kla­de otáz­ku, zda se dá po­mo­cí iPa­dů vzdě­lá­va­cí pro­ces sku­teč­ně ze­fek­tiv­nit, zda se ne­jed­ná o prázd­ný mar­ke­tingo­vý tah v do­bě de­mo­gra­fic­ké kri­ze.                                                                                                                       

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 4.9.2012 22:00

Zdra­ví­me spo­lu­žá­ky z niž­ších roč­ní­ků. Víš jak se správ­ně za­cho­vat, kdy­bys na­šel ně­ko­ho v bez­vě­do­mí? Víš jak udě­lat He­imli­chův ma­né­vr? Víš a chceš se při­u­čit i dal­ší úko­ny, kte­ré mů­žou za­chrá­nit ně­ko­mu ži­vot? Pak ne­vá­hej a při­hlas se do zdra­vot­nic­ké­ho krouž­ku. Bu­de­me se učit prv­ní po­moc a na ja­ře se zú­čast­ní­me Sou­tě­že hlí­dek mla­dých zdra­vot­ní­ků.  

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 3.9.2012 20:30
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 11.6.2012 5:07
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 27.5.2012 11:00

I tu­to so­bo­tu po­kra­čo­va­ly prá­ce na in­sta­la­ci in­for­mač­ní ob­ra­zov­ky a ki­os­ků. Do­da­va­te­lem sys­té­mu je fir­ma In­te­co4U.  Fir­mě pa­na Sla­na­ře dob­ro­vol­ně po­má­ha­li  na­ši stu­den­ti Vik­tor Ma­těj­ka a Hon­za Gre­nar, za což jim tře­ba vzdát dík. Im­ple­men­ta­ce in­for­mač­ní­ho sys­té­mu již vstu­pu­je do po­sled­ní fá­ze.

 

 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 20.5.2012 17:50

Ná­stěn­ka se změ­na­mi v roz­vr­hu by se mě­la br­zy stát mi­nu­los­tí, pan Ing. Oli­va totiž po­stup­ně na­plňuje své vi­ze, kte­ré nám před­lo­žil bez­pro­střed­ně po svém ná­stu­pu do funk­ce správ­ce sí­tě. Jed­nou z nich by­lo pře­ve­de­ní stá­va­jí­cí in­for­mač­ní ná­stěn­ky do elek­tro­nic­ké po­do­by. Na vel­ko­ploš­ném mo­ni­to­ru bu­dou změ­ny v roz­vr­hu pro ak­tu­ál­ní a dal­ší den. Sou­čas­ně bu­de mož­né in­ter­ak­tiv­ně zob­ra­zo­vat ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce pro žá­ky ne­bo krát­ké zprá­vy z in­ter­ne­tu.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 14.3.2012 15:35

Přijímací řízení pro školní rok 2012-2013

Ve školním roce 2012/2013 můžeme otevřít až 3 třídy pro 90 absolventů 9. ročníku ZŠ a jednu třídu pro 30 absolventů 5. ročníku ZŠ. Přihlášky přijímáme do 15.3. 2012.

Přehled počtu přihlášek čtyřleté

Přehled počtu přihlášek osmileté

Aktuální informace o přijímacím řízení najdete v menu Pro rodiče.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 9.1.2012 20:07

Le­toš­ní re­kon­struk­ce po­čí­ta­čo­vé sí­tě na na­ší ško­le by­la spo­je­na i se změ­nou pro­vo­zo­va­te­le při­po­je­ní In­ter­ne­tu, kte­rým se sta­lo ob­čan­ské sdru­že­ní KHnet.​info, o. s. KHnet.​info ne­ní ko­merč­ní po­sky­to­va­tel In­ter­ne­tu, ný­brž ko­mu­nit­ní síť, jež si kla­de za cíl sdru­žo­vat po­mo­cí své sí­tě ob­ča­ny, a to nejen v Kut­né Ho­ře. Pro hlav­ní při­po­je­ní do sí­tě KHnet.​info jsme za­kou­pi­li pro­fe­si­o­nál­ní mi­k­ro­vln­né po­jít­ko Al­co­ma MP165 (v pás­mu 10 GHz) o rych­los­ti 100 Mb/s Full Du­plex, kte­ré do bu­douc­na ský­tá mož­nos­ti up­gra­du až do rych­los­ti 186 Mb/s (hlav­ní spoj je na­mí­řen na Obi­lu).

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 31.12.2011 18:42

Představujeme nového správce sítě GJO:

Ing. Zdeněk Oliva, CSc.
ženatý, 4 dcery, od roku 2009 trvalé bydliště v Kolíně


 

 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 22.12.2011 17:21

Václav Havel, poslední československý a první český prezident, naši školu sice nikdy nenavštívil, přesto nám byl velmi blízký. Děkuji pěveckému sboru za dnešní přednes české hymny a všem těm, kteří od pondělí pečovali o pietní místo zemřelého pana prezidenta. 

Čest jeho památce. 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 9.12.2011 9:59

 Tradiční předvánoční setkání s bývalými zaměstanci školy proběhlo opět v přátelské atmosféře, nechybělo vzpomínání na absolventy a společně prožitá léta ve staré i nové budově. Na příští rok je naplánováno promítání ukázek filmů ze zájezdů učitelského sboru v první polovině devadesátých let.  Tak hlavně abychom se za rok zase všichni ve zdraví sešli...                      Vladislav Slavíček

 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 5.12.2011 13:02

V pátek 2. a v sobotu 3. prosince 2011 se konal tzv. Den otevřených dveří. Zájemci o studium si mohli prohlédnout prostory školy, zúčastnit se soutěže o třídění odpadů, zašplhat si na stěně, seznámit se s novým filmem o GJO a v neposlední řadě zhlédnout  chemickou show, kterou pod vedením pana Dr. Šmahaje  připravili studenti sexty. Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na organizaci Dne otevřených dveří podíleli.  

Další příležitost prohlédnout si prostory školy budou mít  zájemci o studium 21. března 2012, kdy se budou moci zúčastnit inovovaného představení Dr. Michaela Londesborougha "Tajemství energie".  

Více fotografií ze Dne otevřených dveří a z chemické show najdete na facebooku GJO a celé představení "Šmahaj teamu" uvidíte v rámci Vánočního projektu. 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 17.10.2011 13:46

V pondělí 31. října 2011 je z důvodu školení učitelů vyhlášeno ředitelské volno.
V úterý 1. listopadu 2011 bude ukončeno vyučování ve 13:30  z téhož důvodu.

Děkujeme za pochopení a rodičům se omlouváme za případné komplikace spojené  s neplánovaným prodloužením podzimních prázdnin.

Oběd na pondělí mají všichni žáci automaticky odhlášený.  

Vladislav Slavíček


 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 13.10.2011 12:46
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 10.10.2011 12:58

Prosím všechny studenty, kteří se přihlásili p. Doušovi na jarní cestu do USA, i ty, kteří nabídli Američanům ubytování, aby se dostavili tento čtvrtek 13.10. 2011 o velké přestávce do sborovny. Slavíček

Související článek

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 4.10.2011 9:56
Vážení studenti, tento školní rok proběhne již třetí studentská výměna s partnerskou High School v Glen Rocku, New Jersey  (cca 50 minut vlakem od centra New Yorku).

 

Sedm studentů a tři učitelé z Glen Rocku k nám přiletí 5. listopadu 2011. Hledáme tedy zájemce, kteří by americké studenty  na týden ubytovali.  Jejich jména a věk máme již k dispozici a rádi bychom vám je i odpovídajícím způsobem přiřadili.  Studenti, kteří ubytují, budou mít přednost při zařazení do našeho výjezdu do USA v březnu 2012.

 

Předpokládaný počet výjezdové skupiny je 15 studentů z vyšších ročníků gymnázia. Záležet bude také na tom, kolik míst nám americká strana definitivně potvrdí – stejně jako my, i oni musí najít rodiny ochotné vás ubytovat.

 

Cenu výjezdu do USA odhadujeme na 20 – 25 tis včetně výdajů na tři celodenní výlety do New Yorku. Konečnou  cenu ovlivní hlavně letenka, minule nás stála kolem 15 000,- Kč. (Z důvodu přepravy jedné...
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 19.9.2011 19:20

Konečně dnes se nám dostalo od čínské strany ujištění, že opravdu naši studenti mohou přiletět v počtu, v jakém se přihlásili.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 2.9.2011 7:22

 Ředitel školy z Jinanu pan Lu Wenwu se zapsal v místnosti HV na stěnu našich návštěv.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 1.9.2011 14:02
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 1.9.2011 8:56

Dnes nám CERMAT zaslal školní zprávu o výsledcích společné části maturitní zkoušky s tím, že je na řediteli školy, zda zprávu poskytne třetím osobám, popř. ji celou nebo část  zveřejnění.  

Kompletní zprávu  proto předkládáme  veřejnosti, učitelům i studentům.  Myslím, že se za výsledky rozhodně stydět nemusíme.    

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 28.6.2011 7:05

Vzhledem k tomu, že nám Cermat zatím odmítá sdělit porovnání výsledků našich maturit s ostatními školami, uvádím alespoň přehled výsledků státní části maturitní zkoušky po jednotlivých třídách:

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 16.6.2011 7:15
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 19.5.2011 12:40

V současné době evidujeme na škole tyto počty zápisových lístků:

na víceletém studiu 30

na čtyřletém studiu 41

Tato čísla zároveň ukazují počty přijatých žáků do primy a do prvního ročníku čtyřletého studia. Zatímco u víceletého studia jsme museli mnoho zájemců odmítnout, ke čtyřletému studiu bychom mohli přijmout ještě další žáky.  Ti, co byli již přijati, se nemusí obávat, že plánovaný počet dvou tříd neotevřeme. Budou to sice třídy menší než v minulosti, na druhou stranu lze očekávat příjemnou práci v malém kolektivu.  

 

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 6.5.2011 14:02
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 4.5.2011 12:29

 

Na nezájem celostátních médií v souvislosti se státní maturitou si naše škola nemůže stěžovat. Po pondělní reportáži na Radiožurnálu nás včera navštívil reportér webového portálu Aktuality a ve středu novináři z deníku Mladá fronta Dnes a z deníku Hospodářské noviny. Postupně Vám jejich reportáže budeme formou odkazů představovat. 

Odkazy:     Nové maturity začaly postaru     Hospodářské noviny     Mladá fronta Dnes

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 12.4.2011 12:30

Nedávná vítězka Munkovy nadace Hana Svatošová slaví další úspěch. Díky Nadaci Open Society Fund bude studovat na jedné z prestižních soukromých škol v USA. Konkurzu se zúčastnilo 97 studentů z celé republiky, jedenáctka vybraných pochází z Prahy, Českých Budějovic, Hradce Králové, Třebíče a Náchoda. Díky Haně  je mezi těmito městy i Kutná Hora. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Tiskovou zprávu o konkurzu  Nadace Open Society Fund najdete zde