Vyhledávač

  
Loading

Články

Sexuální rozkoše bez rizika?

2 17

Vložil(a)
17.2.2014 20:06  RssIcon


Dne 28. úno­ra 2014 se v hu­deb­ně od čtr­nác­ti ho­din opět sejdou zá­jem­ci o be­sed­ní cyk­lus „Ta­ky me­zi ná­mi“. Je­ho dal­ší díl se bu­de za­bý­vat pro­sti­tu­cí. Ač­ko­liv se to­to té­ma v dneš­ní spo­leč­nos­ti už zda­le­ka ne­ta­bu­i­zu­je ta­ko­vou mě­rou ja­ko dří­ve, přes­to se mů­že­me do­mní­vat, že je opře­de­no řa­dou ne­zod­po­vě­ze­ných otá­zek: Kdo jsou vlast­ně že­ny, jež v sexbyz­ny­su pra­cu­jí? Ja­ké k to­mu ma­jí dů­vo­dy? Kdo jsou ná­vštěv­ní­ci ne­věs­tin­ců? Tr­pí všich­ni ko­lem sexbyz­ny­su ne­do­stat­kem se­be­úcty a se­be­o­vlá­dá­ní? Chy­bí jim mo­rál­ka? Na­hléd­nout do té­to roz­ší­ře­né, nicmé­ně stá­le am­bi­va­lent­ně vní­ma­né bran­že nám po­mů­že pa­ní Zuza­na Si­vá­ko­vá, pra­cov­ni­ce or­ga­ni­za­ce Rozkoš bez ri­zi­ka, kte­rá vznik­la pro­to, aby pro­sti­tutkám po­má­ha­la. Mlu­vit se ovšem bu­de rov­něž o ri­zi­cích spo­je­ných se sexbyz­ny­sem, o té­ma­tech vzta­hu­jí­cích se k bez­peč­něj­ší­mu se­xu atd.

Na váš zá­jem a do­ta­zy se tě­ší tým or­ga­ni­zá­to­rů be­sed cyk­lu „Ta­ky me­zi ná­mi“.

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová