Vyhledávač

  
Loading

Články

Kurz manažerských dovedností – Týden za školou

5 29

Vložil(a)
29.5.2014 13:07  RssIcon


lektor: ing. Ilja Hron
garant dílny: RNDr. Jana Randíková

Chcete být dobrým manažerem? Pak tu jste správně. Na tomto kurzu si osvojíte manažerské dovednosti.


Zdroj

Kurz ma­na­žer­ských do­ved­nos­tí bu­de tr­vat tři dny, kaž­dý den zhru­ba tři ho­di­ny (zbývající dva dny v rámci projektu proběhnou dle plánovaného programu). V tom­to kur­zu se se­zná­mí­te se základními nástroji a dovednostmi potřebnými k ří­ze­ní ko­lek­ti­vu.
Mož­ná té­ma­ta za­hr­nu­jí: ko­mu­ni­ka­ce – je­jí ty­py a ná­stro­je, plá­no­vá­ní a kon­t­ro­la, ro­le ve­dou­cí­ho a vzta­hy s lid­mi.
Spo­leč­nost se ve­li­ce rych­le vy­ví­jí a da­le­ko dří­ve je­jí pro­ce­sy za­sa­hu­jí do ži­vo­ta nás všech. Už střed­ní ško­la mů­že po­mo­ci zís­kat zna­los­ti, kte­ré by­ly dří­ve vy­hra­ze­ny star­ším, ne­bo je ale­spoň uká­zat a po­psat.

„Jestli­že se cho­vá­me k li­dem pod­le to­ho, kdo jsou, ško­dí­me jim. Jestli­že se k nim cho­vá­me pod­le to­ho, ja­cí by moh­li být, po­má­há­me jim do­sáh­nout na je­jich li­mi­ty.“ (J. W. Go­ethe) 

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová