Vyhledávač

  
Loading

Články

Braniboři v Čechách 2014

10 21

Vložil(a)
21.10.2014 13:34  RssIcon


V ne­dě­li 12. 10. 2014 nás při­je­li na­vští­vit stu­den­ti z part­ner­ské ško­ly Frid­rich Ludwig Jahn Gym­nasi­um (Rathe­now, Ně­mec­ko). Dva dny vě­no­va­li Kut­né Ho­ře a pod­nik­li dva vý­le­ty do na­še­ho hlav­ní­ho měs­ta. Pro­běh­la ná­vště­va nej­dů­le­ži­těj­ších pa­má­tek, plav­ba po Vl­ta­vě, pro­cház­ky Pra­hou a Kut­nou Ho­rou, ne­chy­bě­la ani dů­klad­ná pro­hlíd­ka ško­ly a lek­ce češ­ti­ny.

Vy­rov­nat se škol­ní­mu pro­gra­mu jsme se sna­ži­li v od­po­led­ních a ve­čer­ních ho­di­nách my. Je­li­kož se prv­ní den ne­vy­da­řil před­po­klá­da­ný pří­jezd, úspěš­ně jsme si Něm­ce vy­zved­li po je­jich ho­di­no­vém če­ká­ní, uby­to­va­li je v ro­di­nách a spo­leč­ně strá­vi­li ve­čer na bow­lin­gu. Vše šlo pod­le plá­nu, kaž­dý ve­čer pro­chá­ze­la na­ším měs­tem sku­pi­na téměř ce­lé ně­mec­ké i čes­ké tří­dy. Pes­t­rý pro­gram te­dy po­kra­čo­val v pon­dě­lí v re­stau­ra­ci po­blíž Vlaš­ské­ho dvo­ra, pří­jem­ný úter­ní ve­čer byl strá­ven v ča­jov­ně. Ve stře­du jsme se po­ba­vi­li na za­hra­dě Mar­ti­ny Roubíč­ko­vé, kte­rá nám zde po­skyt­la zá­ze­mí. Po­sled­ní ve­čer se usku­teč­nil v pře­dem re­zer­vo­va­né piz­ze­rii Vyžlov­ka, kde jsme se dob­ře na­jed­li a opět si skvě­le po­po­ví­da­li.

Přes­to­že byl po­byt krát­ký, po­da­ři­lo se nám na­vá­zat přá­tel­ství a ně­kte­ří z nás pá­teč­ní od­jezd opla­ka­li. Již ny­ní se tě­ší­me na po­byt v Ně­mec­ku u na­šich no­vých přá­tel.

Adéla Zit­to­vá, V6A

Tags:
Kategorie: Německý jazyk
Umístění: Blogs Parent Separator Novotný