Vyhledávač

  
Loading

Články

Samhain (Halloween) v sekundě

10 31

Vložil(a)
31.10.2014 14:04  RssIcon


Dnes jsme si při an­g­lič­ti­ně při­po­mně­li pů­vod­ně kelt­ský po­han­ský svá­tek Sa­mha­in, kte­rým pro Kel­ty za­čí­na­la tem­ná a hla­do­vá část roku a tak mě­li po­sled­ní mož­nost se dob­ře na­jíst. Ta­ké byl ča­sem, kdy du­cho­vé mrtvých při­chá­ze­jí zpět me­zi ži­vé.

Ho­di­ny an­g­lič­ti­ny se mís­to žá­ků sekun­dy zú­čast­ni­li ča­ro­děj­ni­ce, skřít­ci, mon­stra a ča­ro­dě­jo­vé. An­g­lic­ky si před­sta­vo­va­li své schop­nos­ti, po­ví­da­li si o po­věrách a tra­di­cích spo­je­ných s Hallowee­nem a ho­do­va­li na pa­vou­cích, lid­ských očích, ná­hrob­ních ka­me­nech a dal­ších la­hůd­kách.

Bá­ječ­ně jsme si Sa­mha­in uži­li!

Ště­pán­ka Krá­lo­vá

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová