Vyhledávač

  
Loading

Články

Po­stup do kraj­ské­ho ko­la!

1 29

Vložil(a)
29.1.2015 10:20  RssIcon


Ve stře­du 28. led­na pro­běh­lo na čáslav­ském gym­ná­ziu okres­ní ko­lo Kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce. Na­še ško­la mě­la své zá­stup­ce v ka­te­go­ri­ích II B (niž­ší gym­ná­zi­um) a III A (vyš­ší gym­ná­zi­um). V ka­te­go­rii II B vy­hrá­la An­na Je­řáb­ko­vá z V4A a po­stu­pu­je do kraj­ské­ho ko­la. Na­še gym­ná­zi­um ješ­tě re­pre­zen­to­va­li Si­mo­na Hav­lo­vi­co­vá z V4A (ka­te­go­rie II B) a Ja­kub Rejfek z V5A a Mar­tin Kos­te­lec­ký z V6A (ka­te­go­rie III A). Pří­mo do kraj­ské­ho ko­la v ka­te­go­rii III B (ro­di­lí mluv­čí) po­stu­pu­je Ju­lia Ma­ria Fin­ko­vá z V6A.

Gra­tu­lu­je­me všem na­šim zá­stup­cům k před­ve­de­ným vý­ko­nům a po­stu­pu­jí­cím pře­je­me hod­ně úspě­chů v kraj­ském ko­le.

Před­mě­to­vá ko­mi­se ně­mec­ké­ho ja­zy­ka

Tags:
Kategorie: Německý jazyk
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová