Vyhledávač

  
Loading

Články

Bude mít Kutná Hora „Pohádkový les“?

2 22

Vložil(a)
22.2.2015 9:40  RssIcon

Má­te rá­di po­hád­ky? Jste her­ci, mu­zi­kan­ti, vý­tvar­ní­ci, ne­bo se jen rá­di za­po­ju­je­te do ve­řej­né­ho dě­ní a po­má­há­te při or­ga­ni­za­ci růz­ných ak­cí, pře­de­vším těch s dět­mi?


Kut­né Ho­ra je měs­to hoj­ně na­vště­vo­va­né tu­ris­ty, pře­de­vším z ci­zi­ny, kte­ří ob­di­vu­jí je­jí bo­ha­tou his­to­rii a krás­né pa­mát­ky. Pro ně sa­mot­né se však tro­chu za­po­mí­ná na ro­di­ny s ma­lý­mi dět­mi byd­lí­cí v Kut­né Ho­ře a je­jím oko­lí. A prá­vě ten­to fakt byl im­pul­sem pro or­ga­ni­za­ce ak­ce „Švan­dr­lí­kův les“. Pa­ní Zuza­na Ko­cour­ko­vá uve­řej­ni­la v tis­ku člá­nek, ve kte­rém na­bí­ze­la mož­nost za­po­jit se do or­ga­ni­za­ce kut­no­hor­ské­ho „Po­hád­ko­vé­ho le­sa“, kte­rý by se, po­čí­na­je rokem 2016, ko­nal kaž­dý čer­ven na Stud­ních. Ten­to ná­pad nás vel­mi oslo­vil. Pro­to se ob­ra­cí­me i na vás – stu­den­ty, uči­te­le a ro­di­če, v pří­pa­dě, že i vás za­u­jal „Po­hád­ko­vý les“ v Kut­né Ho­ře a rá­di bys­te se po­dí­le­li na je­ho re­a­li­za­ci, kon­tak­tuj­te mě na škol­ním e-mai­lu martina.​veberova14c@​studenti.​gymkh.​eu, kdy­ko­li ve tří­dě C1A, ne­bo se ob­rať­te pří­mo na pa­ní Zuza­nu Ko­cour­ko­vou na e-mai­lu svandrlikuvles.​kh@​seznam.​cz. Všech­ny ná­pa­dy, ná­zo­ry a in­ven­ce jsou ví­ta­né! V pří­pa­dě ak­tiv­ní­ho zájmu na se­be za­nech­te kon­takt pro poz­děj­ší do­mlu­vu. Tě­ší­me se na va­še ná­pa­dy a ohla­sy!

Mar­ti­na Ve­be­ro­vá, C1A

Více informací v Kutnohorských listech.

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová