Vyhledávač

  
Loading

Články

Maturitní ples třídy V8A již za týden!

2 27

Vložil(a)
27.2.2015 19:43  RssIcon


Pro­dej vstu­pe­nek na ma­tu­rit­ní ples tří­dy V8A probíhá o vel­ké pře­stáv­ce v Sherwo­o­du. Vstu­pen­ky je mož­né za­kou­pit na tom­to mís­tě kaž­dý den od 9:40 do 10:00 ne­bo bě­hem pra­cov­ní do­by v kan­ce­lá­ři pa­ní Da­ny Čer­né.

 

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová