Vyhledávač

  
Loading

Články

Úklid údolí říčky Vrchlice

4 6

Vložil(a)
6.4.2015 19:14  RssIcon


Ve spo­lu­prá­ci s MAS Lí­pa pro ven­kov při­pra­vu­je ob­čan­ské sdru­že­ní De­ne­mark v rám­ci ak­ce „Čis­tá ře­ka Sá­za­va“ i úklid na­ší Vrch­li­ce. I ta si za­slou­ží kom­plet­ní vy­čiš­tě­ní před tu­ris­tic­kou sezonou.

V pá­tek 10. dub­na by mě­ly úsek od ná­dra­ží až po ko­nec Krá­lov­ské pro­cház­ky vy­sbí­rat míst­ní střed­ní a zá­klad­ní ško­ly. Ob­čan­ské sdru­že­ní De­ne­mark na­vá­že v so­bo­tu 11. dub­na a vy­sbí­rá údo­lí Vrch­li­ce od dol­ní­ho Žiž­ko­va až po Vel­ký ryb­ník.

Dou­fá­me, že i na GJO se na­jde do­sta­tek dob­ro­vol­ní­ků a nad­šen­ců, kte­ří se s chu­tí za­po­jí do té­to ak­ce a vy­já­d­ří tak svůj zá­jem o okol­ní ži­vot­ní pro­stře­dí. Re­a­li­za­ce těch­to ak­ti­vit neje­nom u pří­le­ži­tos­ti Dne Ze­mě, ale v šir­ším vý­zna­mu od­rá­ží po­sto­je a ná­zo­ry ak­tiv­ní čás­ti ve­řej­nos­ti, kte­rá ne­ní vů­či ži­vot­ní­mu pro­stře­dí ne­teč­ná. Za­po­je­ním se do úkli­do­vé ak­ce v údo­lí Vrch­li­ce se mů­že­te me­zi tu­to část ve­řej­nos­ti za­řa­dit.

Všich­ni zá­jem­ci se mo­hou hlá­sit u pa­na Ro­ma­na Bar­to­níč­ka.

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová