Vyhledávač

  
Loading

Články

Veronika a Tomáš se vrátili z Anglie

4 12

Vložil(a)
12.4.2015 18:19  RssIcon

s
Po vel­mi dlou­hé a po­měr­ně ná­roč­né ces­tě, kdy jsme by­li ně­ko­li­krát kon­t­ro­lo­vá­ni na hra­ni­cích, nás v Lon­dýně uví­ta­lo ty­pic­ké an­g­lic­ké po­ča­sí – zi­ma, ví­tr a déšť. Před­sta­vou, že ta­ko­vé po­ča­sí mě bu­de pro­vá­zet po ce­lé dva týd­ny, jsem si ale ne­ne­cha­la zka­zit ná­la­du a k mé­mu pře­kva­pe­ní se ta­ko­vý deš­ti­vý den ne­o­pa­ko­val už ani jed­nou.

Bour­nemou­th je krás­né měs­to, kte­ré na­bí­zí ne­pře­ber­né množ­ství vol­no­ča­so­vých ak­ti­vit a pyš­ní se ví­ce než 10 ki­lo­me­t­ry pí­seč­ných plá­ží. Ja­zy­ko­vá ško­la Ri­chard Lan­gu­age Colle­ge, kde jsme trá­vi­li šest ho­din den­ně a zlep­šo­va­li svo­ji an­g­lič­ti­nu, je jed­nou ze 42 (!) ja­zy­ko­vých škol v Bour­nemou­th a mu­sím ří­ci, že ve­de­ní i uči­te­lé vy­na­klá­da­jí veš­ke­rou sna­hu, aby by­la vý­u­ka pro stu­den­ty pří­nos­ná a zá­bav­ná. By­li jsme roz­dě­le­ni do ma­lých sku­pin, do­po­led­ní vý­u­ka by­la za­mě­ře­na pře­de­vším na gra­ma­ti­ku, v od­po­led­ních ho­di­nách jsme zlep­šo­va­li své vy­ja­d­řo­va­cí a ko­mu­ni­kač­ní schop­nos­ti. Dí­ky to­mu, že na RLC stu­du­jí li­dé z ce­lé­ho svě­ta, jsme mě­li mož­nost po­znat mno­ho no­vých kul­tur a stu­den­tů z ji­ných ze­mí. Je­nom v na­ší sku­pi­ně jsem se bě­hem prv­ní­ho týd­ne se­zná­mi­la s lid­mi z Fran­cie, Pol­ska, Ku­vaj­tu, Slo­no­vi­no­vé­ho po­bře­ží a Švý­car­ska.

Cel­ko­vě mu­sím ří­ci, že těch­to 14 dní strá­ve­ných v An­g­lii mi při­nes­lo spous­tu dob­rých vě­cí, no­vé zku­še­nos­ti a no­vá přá­tel­ství. Strá­vit dva týd­ny v hos­ti­tel­ské ro­di­ně by­lo ta­ké vel­mi pří­nos­né, člo­věk tak po­zná men­ta­li­tu míst­ních li­dí a na­u­čí se ko­mu­ni­ko­vat v při­ro­ze­ném pro­stře­dí. A to, že Bri­to­vé jsou su­cha­ři, vů­bec ne­ní prav­da. :-)

Ve­ro­ni­ka Vo­bo­ři­lo­vá, V7A


Po při­hlá­še­ní a účas­ti v sou­tě­ži o ce­nu Mu­n­ko­vy na­da­ce jsem vy­hrál čtyř­tý­den­ní po­byt v An­g­lii na ja­zy­ko­vé ško­le Ri­chard Lan­gu­age Colle­ge. Kaž­dý všed­ní den jsem do­chá­zel do ško­ly, kde jsme spo­lu s dal­ší­mi ci­zin­ci stu­do­va­li gra­ma­ti­ku, vý­slov­nost a dal­ší aspek­ty ja­zy­ka. Vře­le všem do­po­ru­ču­ji se do sou­tě­že při­hlá­sit, pro­to­že do­stat se na ja­zy­ko­vý kurz, po­hy­bo­vat se v an­g­lic­kém pro­stře­dí a jet 24 ho­din au­to­bu­sem za tak má­lo prá­ce je ne­do­ce­ni­tel­né.

To­máš Ko­řist­ka, V6A

Tags:
Kategorie: Anglický jazyk
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová