Vyhledávač

  
Loading

Články

Jak přejít minové pole

4 13

Vložil(a)
13.4.2015 14:27  RssIcon


Na pá­tek 17. dub­na 2015 je ve 14 ho­din v hu­deb­ně při­pra­ve­na be­se­da s úspěš­ným ab­sol­ven­tem Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na mjr. Ivo Ze­lin­kou, pří­sluš­ní­kem ge­ne­ra­ce, jež zís­ká­vá čes­ké ar­má­dě re­no­mé, ja­ké si prá­vem za­slou­ží.

Náš ně­kdej­ší stu­dent je dnes zá­stup­cem ve­li­te­le elit­ní­ho 43. vý­sad­ko­vé­ho pra­po­ru v Chru­di­mi. Ně­ko­li­krát byl vy­slán na mi­si do Af­ga­nistá­nu a ja­ko je­den z má­la „má za se­bou“ kurz pře­ži­tí Ran­gers v USA, kte­rý pat­ří k nej­těž­ším v ame­ric­ké ar­má­dě. Důkazem je i skutečnost, že v his­to­rii je­ho ko­ná­ní již čty­ři účast­ní­ci ne­pře­ži­li.

Všich­ni zá­jem­ci jsou ví­tá­ni.


Budoucnost výsadkových jednotek

Nasazení českých SOF – případová studie

Esprit de corps v Armádě České republiky

Vybavení vojáka v boji


Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová