Vyhledávač

  
Loading

Články

Zlatou křídu si letos odvezlo družstvo SRPDŠ ZŠ Masarykova

12 9

Vložil(a)
9.12.2015 15:48  RssIcon


V pro­sto­rách Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na se v so­bo­tu 5. pro­sin­ce usku­teč­nil 12. roč­ník vo­lej­ba­lo­vé­ho tur­na­je Zla­tá kří­da. Již ně­ko­lik po­sled­ních let se me­zi se­bou utká­va­jí týmy z růz­ných kou­tů re­pub­li­ky a z Ně­mec­ka. Ve­d­le střed­ních a zá­klad­ních škol z Kut­né Ho­ry a Stře­do­čes­ké­ho kra­je k nám při­jíž­dě­jí i uči­te­lé z Vy­so­či­ny. S týmy pe­da­go­gů sou­pe­ří i druž­stva z řad ši­ro­ké ve­řej­nos­ti. I pro le­toš­ní rok jsme moh­li po­čí­tat s účas­ti vo­lej­ba­lis­tů z part­ner­ské ško­ly v Rathe­now. 

Ze dvou sku­pin po šes­ti tý­mech se na­ko­nec do se­mi­fi­ná­lo­vých bo­jů pro­bo­jo­va­ly týmy Ho­te­lo­vé ško­ly Tře­bíč, Gym­ná­zi­um Kra­lu­py nad Vl­ta­vou, SR­PDŠ ZŠ Ma­sa­ry­ko­va a po­řa­da­tel­ské­ho tý­mu Uči­te­lé GJO. Kon­ku­ren­ce by­la i ten­to­krát ve­li­ká, o čemž svěd­čí i po­stup poz­děj­ší­ho ví­tě­ze Zla­té kří­dy do se­mi­fi­ná­le roz­dí­lem pou­hých tří bo­dů v souč­tu obou se­tů v po­sled­ním zá­pa­se sku­pi­ny B. 

Ko­neč­né po­řa­dí:
1. SR­PDŠ ZŠ Ma­sa­ry­ko­va
2. Ho­te­lo­vá ško­la Tře­bíč
3. Gym­ná­zi­um Kra­lu­py nad Vl­ta­vou
4. Uči­te­lé GJO 

Na dal­ších postech se umís­ti­li: Měs­to Kut­ná Ho­ra, stu­den­ti GJO, PORG (Prv­ní ob­no­ve­né re­ál­né gym­ná­zi­um), ně­mec­ké Rathe­now, Cho­bot­ni­ce, Stře­do­čes­ký kraj, Po­ho­dá­ři KH a eXstu­den­ti GJO.

Vel­mi si vá­ží­me příz­ně na­šich part­ner­ských škol, stej­ně tak ja­ko na­šich spon­zo­rů, kte­rý­mi pro le­toš­ní rok by­li: Lé­kár­na U Jed­no­rož­ce, Mgr. Lu­boš Hanz­lík – ad­vo­kát­ní kan­ce­lář, Měs­to Kut­ná Ho­ra, Ho­tel Zla­tá Stou­pa, Mgr. Ji­ří Ně­me­ček, Mgr. Vít Ra­kušan, Ma­so Čáslav, Ka­sar­da Ko­lín – řez­nic­tví, Do­mi­no Par­du­bi­ce, J. ​K.​ Ga­za Pra­ha, AG fo­ods, Knorr, Hügli, Ne­st­lé, Vi­ta­na, mlé­kár­na Po­děbra­dy, Stře­do­vy pe­kár­ny.

Bla­ho­pře­je­me ví­tězům a dě­ku­je­me všem týmům, že si na­šly v ad­vent­ním ča­se chvil­ku ke spor­tu a k přá­tel­ské­mu se­tká­ní.

Po­řa­da­lé GJO

Fotogalerie na Svoboda.info

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová