Vyhledávač

  
Loading

Články

Co se děje v labinách?

12 11

Vložil(a)
11.12.2015 16:16  RssIcon


Vlast­ně po­řád ně­co, v pá­tek 27. lis­to­pa­du jsme se vě­no­va­li fy­zi­ce le­tu a lé­tá­ní s na­ším mo­de­lem Be­ta pod ve­de­ním zku­še­né­ho pi­lo­ta pa­na Hen­č­la. By­li jsme na le­tiš­ti v Mis­ko­vi­cích, zi­ma by­la znač­ná, ale ra­dost z le­tu ješ­tě vět­ší. Kdo ne­lé­tal, pózo­val ale­spoň fo­to­gra­f­ce Bá­ře. Hned dal­ší pá­tek jsme spo­lu se se­mi­na­ris­ty při­pra­vi­li a re­a­li­zo­va­li chůzi po žha­vém uh­lí. Ně­kte­ří ma­tu­ran­ti se zřej­mě po­pr­vé v ži­vo­tě se­tka­li se ští­pá­ním dře­va ve ško­le, ale uh­lí­ky při­pra­vi­li včas. Při­šla se po­dí­vat řa­da li­dí, ale dů­le­ži­těj­ší je, že dost z nich pře­ko­na­lo strach ze žha­vých uh­lí­ků a vy­da­lo se po nich pro­jít.

Tak­že, to se již ko­na­lo. A co bu­de ná­sle­do­vat?
Sejde­me se opět v pá­tek 8. led­na. Od 13,45 vás bu­du oče­ká­vat ve fo­to­ko­mo­ře a bu­de­me se vě­no­vat zá­kla­dům kla­sic­ké fo­to­gra­fie. V pří­pa­dě, že do­ma na­lez­ne­te sta­rý, ne­vy­vo­la­ný čer­no­bí­lý film, mů­že­te si ho sa­mi zku­sit na­to­čit do vý­voj­ni­ce a vy­vo­lat.

Jiří Černohorský

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová