Vyhledávač

  
Loading

Články

Úspěch studentky třídy V5A Kateřiny Rosické v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A

2 1

Vložil(a)
1.2.2016 8:03  RssIcon


Kač­ku Ro­sic­kou asi ne­ní nut­no před­sta­vo­vat, a je­jí úspě­chy v ši­ro­kém spek­tru olym­pi­ád a sou­tě­ží rov­něž ne. Avšak ten­to pří­pad je vý­ji­meč­ný. Po dlou­hé a těž­ké pří­pra­vě ve škol­ním ko­le, se zú­čast­ni­la kraj­ské­ho ko­la ka­te­go­rie A, ur­če­né­ho ma­tu­rit­ním roč­ní­kům. Kraj­ské ko­lo se ko­na­lo v Pra­ze. Do­ra­zi­lo cel­kem de­set stu­den­tů, z to­ho osm ve správ­né vě­ko­vé ka­te­go­rii. Jak je pa­tr­né z při­lo­že­né ta­bul­ky, úspěš­ný ře­ši­tel byl pou­ze je­den, ale hned za ním se umís­ti­la Ka­te­ři­na. Da­le­ko za ní zů­sta­lo zbý­va­jí­cích sedm stu­den­tů nej­vyš­ších roč­ní­ků.

Bla­ho­pře­je­me a dr­ží­me pal­ce do dal­ších klá­ní.

Jiří Černohorský


Tags:
Kategorie: Fyzika
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová