Vyhledávač

  
Loading

Články

Monotematický den – Energie

3 14

Vložil(a)
14.3.2016 14:30  RssIcon


V rám­ci mo­no­te­ma­tic­ké­ho dne na té­ma Ener­gie se 2. 3. tří­da V4A spo­lu s ně­ko­li­ka dal­ší­mi zá­jem­ci vy­da­la na ex­kur­zi do ja­der­né elek­trár­ny Te­me­lín. Po téměř tří­ho­di­no­vé ces­tě nás při­ví­ta­li v ná­vštěv­nic­kém cen­t­ru, kde jsme zhléd­li krát­ký 3D film o vý­ro­bě elek­tric­ké ener­gie po­mo­cí ří­ze­né­ho ja­der­né­ho roz­pa­du. Po­té se část na­ší vý­pra­vy, kte­ré již by­lo 15 let, moh­la po­dí­vat pří­mo do to­vár­ny a na vlast­ní oči vi­dět tur­bí­nu, ge­ne­rá­tor ne­bo chla­dí­cí vě­že. Zby­tek za­ví­tal rov­nou do si­mu­lá­to­ru ří­dí­cí­ho cen­t­ra, kde se cvi­čí za­měst­nan­ci pro pří­pad ne­ho­dy. Na­ko­nec jsme si pro­hléd­li ex­po­zi­ci o his­to­rii vý­ro­by ener­gie spo­lu s in­ter­ak­tiv­ní­mi mo­de­ly elek­trár­ny a pak nás če­ka­la už jen ces­ta zpět. Ce­lou ex­kur­zi jsme si uži­li a do­vě­dě­li jsme se mno­ho za­jí­ma­vých vě­cí.

Kateřina Rosická, V5A

Tags:
Kategorie: Fyzika
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová