Vyhledávač

  
Loading

Články

Sekunda GJO pomáhá přírodě

4 20

Vložil(a)
20.4.2016 20:17  RssIcon


Ve čtvr­tek 14. dub­na 2016 jsme se ve dvě ho­di­ny se­šli před ško­lou. Při­šlo nás 27 z cel­ko­vé­ho po­čtu 32, pět spo­lu­žá­ků se omlu­vi­lo. Pá­ni uči­te­lé Bar­to­ní­ček a Pos­selt nám roz­da­li ige­li­to­vé pyt­le a pra­cov­ní ru­ka­vi­ce, po­u­či­li nás o bez­peč­nos­ti při sbě­ru od­pad­ků a pak už jsme vy­ra­zi­li do le­sa za te­ni­so­vé kur­ty. Na kra­ji le­sa jsme se roz­dě­li­li do sku­pin a za­ča­li jsme sbí­rat od­pad­ky. Na­šli jsme jich spous­tu, včet­ně nej­růz­něj­ších „per­li­ček”, me­zi kte­ré po­čí­tá­me na­pří­klad hasič­skou ha­di­ci, ku­sy ko­ber­ců, ta­bu­le skla ne­bo zví­ře­cí kos­ti. Když jsme skon­či­li s uklí­ze­ním v le­se za kur­ty, pře­su­nu­li jsme se do le­sí­ka u ka­sá­ren. I ten jsme peč­li­vě pro­če­sa­li. Chvil­ka­mi si­ce spadlo pár ka­pek, ale ni­ko­mu to ne­va­di­lo. Z le­sa jsme od­chá­ze­li ob­těž­ká­ni pyt­li s od­pad­ky. Ve čty­ři ho­di­ny jsme se vrá­ti­li ke ško­le s po­ci­tem, že jsme udě­la­li dobrou věc. Tak zva­ný com­mu­ni­ty ser­vi­ce (te­dy „služ­bu spo­leč­nos­ti“) jsme si uži­li, a k to­mu jsme ješ­tě po­moh­li pří­ro­dě v bez­pro­střed­ním oko­lí na­ší ško­ly.

Klá­ra Klo­o­so­vá, Ka­ro­lí­na Rich­te­ro­vá, žá­ky­ně V2A

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová