Vyhledávač

  
Loading

Články

Soutěž GYMPL ROKU 2017

1 29

Vložil(a)
29.1.2017 19:16  RssIcon

Hlasujte

Milé studentky a absolventky, milí studenti a absolventi, přátelé GJO!

Sou­tě­ž Gym­pl Roku je prů­zku­mem me­zi stu­den­ty a ab­sol­ven­ty gym­ná­zií v Čes­ké re­pub­li­ce, jak se jim na je­jich gym­ná­ziu stu­du­je ne­bo stu­do­va­lo. Posouzení kvality školy právě z pohledu studentů a absolventů považujeme za podstatné kritérium, které jistě zohlední ti, kteří se na GJO v budoucnu chystají.

V loňském roč­ní­ku sou­tě­že se nám po­da­ři­lo již počtvrté ob­há­jit prvenství v rám­ci Stře­do­čes­ké­ho kra­je. Tohoto ocenění si velmi vážíme a je pro nás motivací neustále zlepšovat podmínky pro vzdělávání našich studentů. Svým působením v nich chceme vybudovat předpoklady pro to, aby byli v dnešním dynamickém světě úspěšní.

Chce­te-li nám i le­tos vy­já­d­řit pod­po­ru pro­střed­nic­tvím hla­so­vá­ní na webo­vých strán­kách Aso­ci­a­ce stu­den­tů a ab­sol­ven­tů, sta­čí na­vští­vit strán­ky gymplroku.​cz, kde na­lez­ne­te veš­ke­ré po­třeb­né in­for­ma­ce včet­ně pra­vi­del sou­tě­že a ná­vo­du, jak se do hla­so­vá­ní za­po­jit. Předem Vám děkujeme!


HLASUJ ZDE!


Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová