Vyhledávač

  
Loading

Články

Chemická show

12 22

Vložil(a)
22.12.2011 22:10  RssIcon

Stu­den­ti che­mic­ké­ho krouž­ku pod ve­de­ním prof. Vla­di­mí­ra Šma­ha­je nám v rám­ci pro­jek­tu při­pra­vi­li vá­noč­ní show. Před­sta­ve­ní pl­né bles­ků, pla­me­nů a kou­ře do­pro­vá­ze­la pod­ma­ni­vá hud­ba a na zá­věr dlou­ho­tr­va­jí­cí po­tlesk pu­b­li­ka.

Jed­na­lo se o po­dob­né před­sta­ve­ní, kte­ré před­ved­li pro bu­dou­cí zá­jem­ce o stu­di­um již při tzv. Dnu ote­vře­ných dve­ří:  

Tags:
Kategorie: Chemie
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová