Vyhledávač

  
Loading

Články

KHnet na střeše GJO

1 9

Vložil(a)
9.1.2012 20:07  RssIcon

Le­toš­ní re­kon­struk­ce po­čí­ta­čo­vé sí­tě na na­ší ško­le by­la spo­je­na i se změ­nou pro­vo­zo­va­te­le při­po­je­ní In­ter­ne­tu, kte­rým se sta­lo ob­čan­ské sdru­že­ní KHnet.​info, o. s. KHnet.​info ne­ní ko­merč­ní po­sky­to­va­tel In­ter­ne­tu, ný­brž ko­mu­nit­ní síť, jež si kla­de za cíl sdru­žo­vat po­mo­cí své sí­tě ob­ča­ny, a to nejen v Kut­né Ho­ře. Pro hlav­ní při­po­je­ní do sí­tě KHnet.​info jsme za­kou­pi­li pro­fe­si­o­nál­ní mi­k­ro­vln­né po­jít­ko Al­co­ma MP165 (v pás­mu 10 GHz) o rych­los­ti 100 Mb/s Full Du­plex, kte­ré do bu­douc­na ský­tá mož­nos­ti up­gra­du až do rych­los­ti 186 Mb/s (hlav­ní spoj je na­mí­řen na Obi­lu).

KH­net nám ta­ké vě­no­val zá­lož­ní spoj (na­mí­ře­ný na ZŠ Žiž­kov) v pás­mu 5 GHz o max. ka­pa­ci­tě 100 Mb/s Half Du­plex.
Na stře­še GJO je ta­ké vy­bu­do­ván pří­stu­po­vý bod pro ší­ře­ní sig­ná­lu ostat­ním čle­nům sdružení.
Fotogalerie z montáže

Prů­měr­ná rych­lost při­po­je­ní od zpro­voz­ně­ní 

  • Rych­lost­ní špič­ky do­sa­hovaly 75 Mb/s, přičemž je v zásobě dostatečná kapacita – viz graf ní­že.
  • Prů­měr­ná rych­lost down­lo­ad: 44,79 Mb/s.
  • Prů­měr­ná rych­lost uplo­ad: 31,54 Mb­/s.
  • Prů­měr ping: 6,38 ms.


 

Spolehlivost
Z po­hle­du uži­va­te­lů jsme s rych­los­tí při­po­je­ní nad­mí­ru spo­ko­je­ni, ta­to spo­ko­je­nost sou­vi­sí i z ne­za­ne­dba­tel­nýni úspo­rami pro­voz­ních pro­střed­ků. Za­tím­co dří­věj­ší­mu po­sky­to­va­te­li Cesne­tu jsme za při­po­je­ní k in­ter­ne­tu pla­ti­li přes 8 000,- Kč mě­síč­ně, v KHnet.​info pla­tí­me dí­ky pro­jek­tu KHdoš jen sym­bo­lic­ký člen­ský pří­spě­vek. I z to­ho­to dů­vo­du jsme se roz­hod­li umístit jejich lo­go na na­še webo­vé strán­ky.
Dou­fám, že i zástupci KHnetu jsou s vý­sled­kem své prá­ce spo­ko­je­ni a že jsme jim dí­ky na­ší po­lo­ze umož­ni­li při­po­jit do sdru­že­ní dal­ší spo­ko­je­né čle­ny.
Zá­ro­veň se KH­ne­tu omlou­vá­me za po­čá­teč­ní ne­dů­vě­ru, kte­rá pra­me­ni­la z na­ší ne­zna­los­ti je­ho sou­čas­ných tech­nic­kých mož­nos­tí.

Vladislav Slavíček
ředitel školy

Tags:
Umístění: Blogs Parent Separator Slavíček