Vyhledávač

  
Loading

Články

Celostátní přehlídka SOČ se blíží!

5 28

Vložil(a)
28.5.2012 21:15  RssIcon

Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce mů­že­te sle­do­vat na na­šich webo­vých strán­kách vě­no­va­ných prá­vě ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ce sou­tě­že SOČ – http://​www.​SocKH.​cz. Dne 24. 5. 2012 pro­běh­la „Li­ci­tač­ní po­ra­da“ ústřed­ní ko­mi­se SOČ, kte­rá kon­t­ro­lo­va­la do­šlé prá­ce do ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ky. Ně­kte­ré prá­ce by­ly vy­řa­ze­ny z dů­vo­du ne­do­stat­ků, kte­ré ústřed­ní ko­mi­se ob­je­vi­la.

Tou­to po­ra­dou je de­fi­ni­tiv­ně uza­vřen vý­běr stu­den­tů a je­jich pra­cí v jed­not­li­vých obo­rech. Do­šlé prá­ce jsou roz­dě­le­ny do jed­not­li­vých sek­cí a při­pra­ve­ny pro po­rot­ce k hod­no­ce­ní. Kaž­dý obor za­hr­nu­je 16 pra­cí a nás vel­mi tě­ší, že je me­zi ni­mi i prá­ce stu­dent­ky GJO Zuza­ny Bla­žejo­vé, a to v obo­ru zdra­vot­nic­tví. Ce­lo­stát­ní ko­lo se ko­ná v so­bo­tu 16. 6. 2012 na GJO a tím­to jste všich­ni sr­deč­ně zvá­ni na tu­to pře­hlíd­ku nej­lep­ších vě­dec­kých pra­cí stu­den­tů střed­ních škol. Ihned po skon­če­ní pře­hlíd­ky se bu­de ko­nat prv­ní roč­ník pre­zen­ta­cí tzv. po­ste­rů stu­den­tů účast­ní­cích se té­to pře­hlíd­ky. Ty bu­dou vol­ně pří­stup­né a stu­den­ti vám mi­le rá­di zod­po­ví va­še do­ta­zy.

                                                                                   Petr Němeček

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová