Vyhledávač

  
Loading

Články

Mladí básníci na GJO

9 15

Vložil(a)
15.9.2012 12:46  RssIcon

V rám­ci XIX. roč­ní­ku fes­ti­va­lu OR­TE­NO­VA KUT­NÁ HO­RA 2012 se v so­bo­tu dopoledne usku­teč­nil již tradičně v pro­sto­rách GJO li­te­rár­ní se­mi­nář mla­dých bás­ní­ků. Mezi nimi mohou být i na­ši stu­den­ti, po­kud se svou tvor­bou při­hlá­sí do literární sou­tě­že mla­dých bás­ní­ků, kte­rou kaž­do­roč­ně vy­hla­šu­je Klub ro­dá­ků a přá­tel Kut­né Ho­ry.
V zá­vě­ru se­tká­ní pro­běh­la před­náš­ka li­te­rár­ní­ho kri­ti­ka Ja­ku­ba Va­níč­ka.

Pro­gram XIX. roč­ní­ku fes­ti­va­lu OR­TE­NO­VA KUT­NÁ HO­RA - 2012

Reportáž Českého rozhlasu


Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová