Vyhledávač

  
Loading

Články

Uči­tel GJO me­zi ví­tě­zi

2 26

Vložil(a)
26.2.2013 19:52  RssIcon


Na­ši uči­te­lé ci­zích ja­zy­ků se v uply­nu­lých třech le­tech za­po­ji­li do pro­jek­tu Ci­zí ja­zy­ky in­ter­ak­tiv­ně. V rám­ci to­ho­to pro­jek­tu vy­tvo­ři­li spo­lu s uči­te­li dal­ších 26 střed­ních škol ví­ce než 3000 in­ter­ak­tiv­ních vý­u­ko­vých ma­te­ri­á­lů pro an­g­lic­ký, ně­mec­ký, rus­ký, fran­couz­ský, špa­něl­ský a la­tin­ský ja­zyk, kte­ré jsou ny­ní vol­ně do­stup­né ke sta­že­ní na strán­kách pro­jek­tu.

Dí­ky na­šim uči­te­lům, za­po­je­ným do to­ho­to pro­jek­tu, zís­ka­la na­še ško­la dal­ší in­ter­ak­tiv­ní ta­bu­le. Spo­lu s uči­te­li pří­ro­do­věd­ných před­mě­tů, kte­ří se účast­ni­li po­dob­né­ho pro­jek­tu, tak při­spě­li k vý­raz­né mo­der­ni­za­ci na­šich uče­ben.

Na dneš­ní zá­vě­reč­né kon­fe­ren­ci se na pů­dě Ma­sa­ry­ko­vy ob­chod­ní aka­de­mie v Ji­čí­ně se­tka­li zá­stup­ci všech zú­čast­ně­ných škol. Před slav­nost­ním ukon­če­ním ce­lé­ho pro­jek­tu pro­běh­la au­tor­ská pre­zen­ta­ce šes­ti nej­lep­ších vý­u­ko­vých ma­te­ri­á­lů, kte­ré vy­bra­la do zá­vě­reč­né­ho fi­ná­le sou­tě­že od­bor­ná ko­mi­se.

Je mi vel­kým po­tě­še­ním kon­sta­to­vat, že vý­u­ko­vý ma­te­ri­ál o No­vém Zélan­du (soubor pdf), kte­rý vy­tvo­ři­la na­še uči­tel­ka an­g­lič­ti­ny a ma­te­ma­ti­ky Mgr. Šár­ka Ro­sic­ká, byl vy­hod­no­cen ja­ko dru­hý nej­lep­ší v ce­lém pro­jek­tu!!!

Diplom

K do­sa­že­né­mu úspě­chu gra­tu­lu­ji a zá­ro­veň dě­ku­ji všem za­měst­nan­cům ško­ly, kte­ří se do pro­jek­tu za­po­ji­li.

Vla­di­slav Sla­ví­čekTags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová