Vyhledávač

  
Loading

Články

Další úspěch v ústředním kole konverzační soutěže v německém jazyce

4 5

Vložil(a)
5.4.2013 10:31  RssIcon

V ústřed­ním ko­le kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce sou­tě­ži­la v ka­te­go­rii III.B (star­ší žá­ci) Ta­bea Ei­cher z prv­ní­ho roč­ní­ku. Umís­ti­la se na tře­tím mís­tě a vzhle­dem k to­mu, že by­la ve své ka­te­go­rii nejmlad­ší, má na do­sa­že­ní "ti­tu­lu" nej­lep­ší něm­či­nář­ky v re­pub­li­ce ješ­tě tři roky. Je mož­né, že se o tu­to po­zi­ci utká :-) s le­toš­ní ví­tězkou ka­te­go­rie II.C Ju­lií Fin­ko­vou. Gra­tu­lu­je­me!


Tags:
Kategorie: Německý jazyk
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová