Vyhledávač

  
Loading

Články

Máme další jehňátko!

4 14

Vložil(a)
14.4.2013 20:14  RssIcon

V pá­tek 12. dub­na 2013 se krát­ce před 17. ho­di­nou na­ro­di­lo na­ší Píš­ťal­ce dal­ší jehňát­ko. Me­zi prv­ní­mi ho při­šly při­ví­tat dvě špa­něl­ské ko­le­gy­ně, kte­ré do­pro­vá­ze­jí své žá­ky na vý­měn­ném po­by­tu v Kut­né Ho­ře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Za­ne­dlou­ho se moh­la no­vo­ro­ze­ným, ješ­tě mokrým mlá­dě­tem po­ko­chat ter­cie, kte­rá se tou do­bou vrá­ti­la od ře­ky Sá­za­vy, kde si úkli­dem je­jích bře­hů od­pra­co­va­la svůj le­toš­ní com­mu­ni­ty ser­vi­ce. Všich­ni zá­jem­ci se mo­hou na roz­to­mi­lé stvo­ře­ní při­jít po­dí­vat bě­hem ná­sle­du­jí­cích dní k na­še­mu ov­čí­nu.

Tags:
Kategorie:
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová