Vyhledávač

  
Loading

Články

AKCE

4 29

Vložil(a)
29.4.2013 13:04  RssIcon

SLE­VA ROV­NÝCH 20 % NA VŠECH­NY

TABLE­TY OD FIR­MY AP­PLE! 

Ško­la za­jis­ti­la pro všech­ny žá­ky, kte­ří bu­dou od 1. zá­ří 2013 na­vště­vovat GJO, 20% sle­vu na všech­ny ty­py table­tů od fir­my Ap­ple. Sle­va pla­tí jak na table­ty, tak na obal a pří­slu­šen­ství.

Kaž­dý žák GJO, kte­rý má v úmys­lu po­ří­dit si pro se­be tablet za úče­lem používání při vý­u­ce, mů­že využít mi­mo­řád­nou ak­ci, kte­rá pro­běh­ne od 2. květ­na 2013 do 30. srp­na 2013 a při níž zís­ká 20% sle­vu na všech­ny ty­py table­tů od fir­my Ap­ple.

Jak ná­rok uplat­níš?

V tom­to ob­do­bí si mů­žeš v se­kre­ta­ri­á­tu ško­ly u pa­ní se­kre­tář­ky vy­zved­nout sle­vo­vý po­u­kaz.

Pla­tí, že: 1 žák = 1 po­u­kaz

Co k to­mu po­tře­bu­ješ?

Nic, jen je po­tře­ba, abys byl od zá­ří 2013 ve­den ja­ko žák GJO. Že to­mu tak je, zjis­tí pa­ní se­kre­tář­ka pod­le na­ší evi­den­ce v Ba­ka­lá­řích, u no­vě na­stu­pu­jí­cích žá­ků pod­le ode­vzda­ných zá­pi­so­vých líst­ků.

A co dál?

Pa­ní se­kre­tář­ka tě na­smě­ru­je do ob­cho­du, v němž je sle­va do­mlu­ve­na. Vše ostat­ní – vý­běr table­tu, pří­pad­ně ná­kup oba­lu a pří­slu­šen­ství – už bu­de jen na to­bě. Na­bí­ze­nou ak­cí mů­žeš ušet­řit v zá­vis­los­ti na ty­pu table­tu od 2 500 do 4 000 Kč.

Pro­to ne­vá­hej a na­bíd­ky vy­u­žij!

Tags:
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová