Vyhledávač

  
Loading

Články

Mezinárodní projekt v rámci zemí V4 v Polsku

6 24

Vložil(a)
24.6.2013 19:59  RssIcon


Ve dnech 4.–7. 6. 2013 po­bý­va­lo de­set stu­den­tů GJO v do­pro­vo­du dvou uči­te­lů v Pol­sku, kde se už ně­ko­li­ká­tým rokem ko­nal pro­jekt u pří­le­ži­tos­ti se­tká­ní ze­mí V4 na­zva­ný „To­ge­ther we can do mo­re“, kte­ré­ho se účast­ní spo­leč­ně s ná­mi a Po­lá­ky z Ja­worz­na, u kte­rých jsme by­li uby­to­vá­ni, ješ­tě sku­pi­na Slo­vá­ků, Ma­ďa­rů a Po­lá­ků z dal­ších dvou škol.
Ná­pl­ní kaž­dé­ho dne by­ly ak­ce ja­ko např. „Ci­ty ga­me“, v níž jsme cho­di­li ve sku­pi­nách a pl­ni­li úko­ly za­mě­ře­né na eko­lo­gii, ne­bo růz­né „díl­ny“, do kte­rých jsme by­li rozřa­ze­ni a vě­no­va­li jsme se po ur­či­tou do­bu ně­ja­ké čin­nos­ti, kte­rou jsme ná­sled­ně pre­zen­to­va­li ostat­ním účast­ní­kům. Ty­to čin­nos­ti by­ly na­pří­klad tan­co­vá­ní, na­tá­če­ní a střih vi­dea, vý­ro­ba pla­ká­tu apod. V bu­do­vě bý­va­lé­ho slez­ské­ho par­la­men­tu jsme si po­slech­li pre­zen­ta­ce o tu­ris­mu v zú­čast­ně­ných ze­mích (tu na­ši před­nes­li svou skvě­lou an­g­lič­ti­nou Mi­cha­e­la Sa­díl­ko­vá a Vik­tor Ma­těj­ka z V6A) a bu­do­vu jsme si po­té pro­hléd­li. Dá­le jsme mě­li mož­nost po­dí­vat se do zná­mé­ho ka­towic­ké­ho do­lu na čer­né uh­lí. Ve­če­ry jsme trá­vi­li s na­ši­mi hos­ti­te­li.
Kaž­dý z nás si od­ne­sl skvě­lé a sil­né zá­žit­ky a všich­ni se tě­ší­me na ná­vště­vu na­šich no­vých pol­ských přá­tel ta­dy v Kut­né Ho­ře. Na zá­věr bych chtě­la po­dě­ko­vat na­šim uči­te­lům, kte­ří nás v těch­to dnech do­pro­vá­ze­li.

Johana Posseltová, C3B

Tags:
Kategorie: Různé
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová