Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 28.4.2012 10:24

Dne 27. dubna 2012 se v Kladně uskutečnilo krajské kolo soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V konkurenci středních škol Středočeského kraje opravdu nevídaně zabodovaly studentky naší školy! 

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.4.2012 21:30
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.4.2012 9:53
Konečně přijeli! Včera začala další část celoročního projektu, kterého se účastní prima našeho gymnázia se školou Ecole Alexandre Vincent v Treillieres, ve francouzském Nantes.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.4.2012 9:44

Dne 23. 4. 2012 se studenti prvních a nečekaně i třetího ročníku podívali do pražského planetária. Čekal nás zde nabitý program. Hned po příjezdu do Prahy jsme se rychle přesunuli k planetáriu na první program, který nesl název Noční obloha.Usedli jsme do pohodlných sedaček a mohli pozorovat různé objekty na noční obloze, kterých si běžně nevšímáme.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.4.2012 12:45

Kdo byl měl zájem během týdne za školou (jedná se o jeden den) ochutnat kulinářské pokrmy  z hmyzu, může se závazně přihlásit od středy 25.4. Přihláška bude viset na dveřích kabinetu zeměpisu. VSTUPNÉ JE 100 ,- Kč. 
 
Roman Bartoníček 
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.4.2012 11:33

Aneta Hamplová ze sekundy se umístila na jednom z oceněných míst v celostátní soutěži Malá Proseč Terézy Novákové 2012.  Letos proběhl už IX. ročník této celostátní literární soutěže dětí ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Realizační tým soutěže MPTN
ZŠ Proseč
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.4.2012 9:39

Ve dnech 16. – 20. Dubna jsme se vydali na ekologický projekt do malého německého městečka Neschwitz s neziskovou organizací Čmelák, se kterou naše škola spolupracuje již léta.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.4.2012 9:30

Ve středu 18. dubna se již tradičně v Benešově konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. Za naši školu se z okresu probojovalo celkem 5 studentů a do místa konání jsme tak  vyrazili v historicky nejpočetnější sestavě.
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.4.2012 6:23

Moci si každý den dát k obědu pizzu a zmrzlinu? Možná sen nejednoho středoškoláka. Sedmnáct studentů Gymnázia Jiřího Ortena tuhle možnost mělo celý týden v dubnu.  

           

                                        

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.4.2012 8:05
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.4.2012 8:58

Ve středu 11. dubna se trojice studentů z C1B – Martina Jiříková, Lukáš Hoskovec a Daniel Karkoš  zúčastnila v Praze  krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus. Soutěž má dlouholetou tradici a letos probíhá již  její 17. ročník. Naši studenti soutěžili v kategorii školních tříd SŠ a do krajského kola se probojovali z celkem 20 tisíc registrovaných soutěžících.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.4.2012 7:20
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.4.2012 7:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 16.4.2012 14:00

Pa­ču­li (pa­ču­le obec­náPo­go­s­te­mon patchou­li/ca­b­lin) je dal­ší soutěžní rost­li­nou. Pa­ču­li je vý­razná aro­ma­tic­ká by­li­na ná­le­ží­cí do če­le­di hlu­chav­ko­vi­tých (La­mi­a­ce­ae). Je­jí do­mo­vi­nou je Ma­laj­sie. Dnes pa­ču­li ros­te pře­de­vším na Fi­li­pí­nách, v In­dii, na Srí Lan­ce a v mno­ha dal­ších tro­pic­kých ze­mích.

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.4.2012 7:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2012 9:14

V le­toš­ním škol­ním ro­ce se pro­bo­jo­va­li do kraj­ských kol Bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy, kte­rá pro­bí­ha­la pro ka­te­go­rii A 30. břez­na a pro ka­te­go­rii B 13. dub­na na pů­dě gym­ná­zia ve Sla­ném, čty­ři žá­ci. Vý­bor­né­ho vý­sled­ku se nám po­da­ři­lo do­sáh­nout zejmé­na v ka­te­go­rii B, kde Ot­to Po­spí­šil (V6A) ob­sa­dil v sil­né kon­ku­ren­ci 38 dal­ších sou­tě­ží­cích krás­né de­vá­té mís­to.

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.4.2012 19:55
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.4.2012 11:49

Studenti čtou a píší noviny je název projektu, do kterého jsou zapojeny dvě třídy Gymnázia Jiřího Ortena - V8A a C4B. Hlavní cíl projektu je naučit studenty pracovat s novinami jako se zdrojem informací a prostorem pro konfrontaci vlastních názorů.  Realizace projektu probíhá 2x během roku, vždy po dobu 6 týdnů, kdy je Mladá fronta DNES každé ráno doručena všem studentům třídy, která se do projektu zapojila, aby s ní aktivně pracovali...

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.4.2012 17:58

Dne 10. 4. 2012 jsme stej­ně ja­ko na pod­zim na­bíd­li u pří­le­ži­tos­ti ko­ná­ní tříd­ních schůzek ro­di­čov­ské ve­řej­nos­ti pře­byt­ky z na­ší zim­ní za­hra­dy. O pří­pra­vu a prů­běh pro­de­je se po­sta­ral již osvěd­če­ný tan­dem Ja­na Lip­ská a Ka­te­ři­na Pis­ka­čo­vá z V4A. Ro­di­čům, kte­ří si ně­kte­rou z na­bí­ze­ných dru­hů rost­lin za­kou­pi­li, dě­ku­je­me za je­jich štěd­rost.

Vložil(a) Jana Randíková dne 12.4.2012 7:23

Umístění našich studentů v rámci okresu Kutná Hora

Naši studenti obsadili první místa ve třech kategoriích - Benjamin, Junior a Student

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.4.2012 7:24
Co mají společného Da Vinci, Lilienthal a Zeppelin? Stáli u kolébky letectví. V rámci monotématického dne na téma vzduch jsme se o nich v tercii zmínili. Ale hlavně jsme se soustředili na praxi.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.4.2012 10:17

Zveme rodiče na třídní schůzky, které se konají v úterý 10. dubna od 17:00 hod. v kmenových učebnách. Následovat budou individuální konzultace s vyučujícími a v době od 17:30 - 18.00 hod. se můžete rovněž setkat s kandidáty do Školské rady GJO. Ve stanoveném termínu se za kandidáty zástupců rodičů přihlásili MUDr. Alena Ryšavá a Mgr. Marek Holinka. Bližší informace o průběhu voleb obdržíte od třídních učitelů. 

Seznam tříd a přehled vyučujících
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.4.2012 7:00

Se studenty našich druhých ročníků jsme se tři dny věnovali historii Kutné Hory. Navštívili jsme památky spojené s dolováním a mincovnictvím, sáhli jsme si na „zázračný“ sloup ve Vlašském dvoře, zhotovili jsme cán i farfuli, už poznáme stříbronosné rudy a víme kolik grošů se razilo z jedné hřivny.
Víte, že grošů z doby Pohrobkovy je jen sedm? Víte, jaký byl plat havíře?
Spojili jsme historii, chemii i geologii a Dei gratia, bylo to zajímavé.
 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.4.2012 14:12

V neděli ráno, vzhledem ke změně času v opravdu nekřesťanskou ranní hodinu, se sešla naše třída před budovou GJO.

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 3.4.2012 11:20
IMG_6835 (1024x683)27.3.2012 nastal den, kdy maďarští studenti z Egeru přijeli k nám, aby se s námi družili a pracovali na společném projektu. Cílem projektu bylo navzájem si přiblížit zemi a město, ve kterém žijeme. Úkolem projektu je vytvořit třídenní program pro turisty, kteří zavítají do našeho regionu. Bylo vytvořeno 5 smíšených týmů, které na základě workshopů a návštěv zajímavých míst v Kutné Hoře a Praze vytvořily prezentaci, ve které nabízely program pro využití volného času.

...
Vložil(a) Radka Olivová dne 2.4.2012 20:37

Mi­nu­lý tý­den jsme prv­ně vy­hna­li na pas­t­vi­nu na­ši škol­ní ov­čí ro­din­ku – be­ra­na Piš­tu, oveč­ku Píš­ťal­ku a je­jich mě­síc staré­ho syn­ka Dro­beč­ka. Abychom chrá­ni­li ke­ře a stro­my před oku­sem, ome­zi­li jsme po­hyb ove­ček elek­tric­kým ohrad­ní­kem. Po­kud jsou oveč­ky ve vý­bě­hu, je ohrad­ník pod prou­dem.

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.4.2012 13:30

Dal­ší sou­těž­ní užit­ko­vou rost­li­nou je tou­leň srd­či­tá (Hout­tu­y­nia cor­da­ta). Exo­tic­ká tr­val­ka po­chá­zí z vý­chod­ní Asie, ros­te i v Hi­ma­lá­jích. Je zá­stup­cem če­le­di niž­ších dvou­dě­lož­ných rost­lin Sau­ru­ra­ce­ae, jež ná­le­ží do řá­du pe­p­řo­tva­ré (Pi­pe­ra­les). Ve své do­mo­vi­ně se pěs­tu­je ja­ko lé­čiv­ka a ze­le­ni­na.