Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 29.11.2012 13:20
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 28.11.2012 17:53
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 28.11.2012 17:13
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.11.2012 6:10
V sed­mé sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me dal­ší užit­ko­vou rost­li­nu Maka­dam (Ma­ca­da­mia in­te­gri­fo­lia). Tento rod za­hr­nu­je de­vět dru­hů. Jed­ná se o stá­le­ze­le­né stro­my do­růs­ta­jí­cí výš­ky 2 až 10 m. Lis­ty jsou dlou­hé a úz­ké, ma­jí zu­ba­té a zvl­ně­né okra­je. Maka­dam kve­te béžo­vý­mi kvě­ty v hroz­nech, ve kte­rých je 100 až 500 kvě­tů. Jen z men­ší­ho pro­cen­ta vznik­nou plo­dy.                                                           
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.11.2012 8:22

 

Naše škola v těchto dnech ve svých prostorách představuje výstavu, jež je jedním z výstupů projektu Putování prostorem a časem.  Na výstavních panelech ve 2. patře si můžete prohlédnout fotodvojice zajímavých míst regionů Čáslavska, Kolínska, Kutnohorska, Krkonoš a Podkrkonoší.

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 23.11.2012 10:17
Vložil(a) admin dne 23. listopadu 2012
Po­kud si lá­ma­te hla­vu s tím, jak bu­dou vy­pa­dat energetic­ké ná­ro­ky Ev­ro­py (a vlast­ně ne­jen jí) do bu­douc­nos­ti a z ja­kých zdro­jů bu­dou ty­to ná­ro­ky uspo­ko­jo­vá­ny, tak na ně­kte­ré otáz­ky od­po­vě­dě­la pá­teč­ní be­se­da s pa­nem Ing. Mar­ti­nem Ří­hou, Csc., z Ústa­vu ja­der­né fy­zi­ky, kte­rý se mi­mo ji­né za­bý­vá vý­zku­mem plazma­tu.                                                                                                    
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 21.11.2012 21:20

Mi­nu­lý tý­den v úte­rý mě­li mla­dí zdra­vot­ní­ci na­bi­tý ve­čer. Ošet­řo­va­li am­pu­ta­ce, kr­vá­ce­ní i pne­u­mo­to­rax. Na­še pří­pra­vy za­ča­ly už v od­po­led­ních ho­di­nách. Při­pra­vo­va­ly jsme mas­ko­va­cí hmo­tu, va­ři­ly krev a stu­do­va­ly nej­no­věj­ší po­stu­py prv­ní po­mo­ci. Ve­čer se všich­ni zdra­vot­ní­ci se­šli ve sbo­rov­ně a zo­pa­ko­va­li si te­o­re­tic­kou část ošet­řo­vá­ní a ob­va­zo­vou tech­ni­ku.                                                      

Vložil(a) admin dne 21. listopadu 2012
Vložil(a) Jitka Křičková dne 20.11.2012 9:13

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají v pondělí 26.11.2012 od 17:00 hod. 
Po informaci třídních učitelů následují individuální konzultace s vyučujícími.

Rozpis učeben 
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 19.11.2012 20:14
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 19.11.2012 20:01
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 16.11.2012 9:36
havranek_3 (243x500)Ve dnech 8. 11. a 15. 11. probíhala za účasti vědců z celého světa psychologická konference k osobnosti pana Josefa Havránka, která chtěla alespoň na chvíli poodhalit tajemnou roušku tohoto, na první pohled nezajímavého člověka.
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 16.11.2012 7:34
seminar (500x333)Na základě výsledku krajského kola soutěže Studentská Agora aneb Cestou do parlamentu, kde náš tým zvítězil, jsme získali možnost pořádat veřejnou debatu na aktuální téma.
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 15.11.2012 15:00
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.11.2012 12:47
Vložil(a) Jitka Křičková dne 14.11.2012 19:15
Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 14.11.2012 10:08
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.11.2012 17:20

V pá­tek 9. 11. 2012 pro­běh­lo okres­ní ko­lo tur­na­je na SPŠ Kut­ná Ho­ra. Na­ši ško­lu re­pre­zen­to­va­la 3 druž­stva. Druž­stvo 3. roč­ní­ků Be­ruš­ky zví­tě­zi­lo a po­stu­pu­je do kraj­ské­ho ko­la. Gra­tu­lu­je­me ví­tězům a za re­pre­zen­ta­ci ško­ly dě­ku­je­me všem na­šim sou­tě­ží­cím.                                                                                                                                                                     

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.11.2012 10:05


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná tentokrát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 7.11.2012 15:26
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 7.11.2012 8:01
Stejně jako každý rok navštívíme během adventu zahraničí, tentokrát město Drážďany. Naším hlavním programem bude návštěva sbírky umění starých mistrů a procházka adventními Drážďanami, kde bude probíhat Slavnost vánoční štoly.
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.11.2012 22:30
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 5.11.2012 19:40
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 5.11.2012 14:58
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.11.2012 12:16
                                             Pro třídu V5A byl říjen s EVV ve znamení draků. A to nikoliv okřídlených a šupinatých saní, ale „papíráků“. Studenti připravili základ pro 18 draků a ten potom společně s dětmi z MŠ Pohádka dotvořili. Děti od tří do šesti let nadšeně malovaly, draci postupně ožívali, začali se chechtat a šklebit, dostali střapce, třásně a mašličky – nádhera!