Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2013 10:50
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.6.2013 9:30
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 28.6.2013 8:44

Koně jsou zvířata, která do nás navzdory své velikosti přenáší jakýsi svůj vnitřní klid. V očích koně se utápí všechen smutek a všechny starosti. Ačkoli nás koně nemohou milovat, my je můžeme. A přestože starat se o koně je složité a časově náročné, tak jsme všichni poznali, že oni se nám za to odvděčí svým klidem a radostí, které přenesou i na nás. Eliška Petrová, V3A

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 13:41
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 12:52

Mysleli jste si, že koukání na filmy celý týden je jen flákání? Omyl! Paní Svobodová nás po zhlédnutí filmu donutila svými dotěrnými otázkami přemýšlet nad různými historickými událostmi. A to počínaje zrušením otroctví v Anglii a Americe zastoupených např. filmem Lincoln či Amazing  Grace, až po film Nepřítel před branami zobrazující krvavou bitvu o Stalingrad z II. světové války.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.6.2013 12:30

Už jste ně­kdy při ma­te­ma­ti­ce vy­ší­va­li ne­bo si hrá­li se sta­veb­ni­cí? Ti, co si pro le­toš­ní tý­den za ško­lou zvo­li­li Hra­vou ma­te­ma­ti­ku ano. Jak se jim to lí­bi­lo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 27.6.2013 12:12

V rámci týdne za školou s fyzikou a chemii, jsme absolvovali celkem čtyři zajímavé exkurze, které nám přinesly spoustu nových a užitečných znalostí.

 

 

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.6.2013 19:59
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.6.2013 13:26

 Ve dnech 17.-18. 6. 2013 proběhl jako každoročně na naší škole Den ochrany, jehož se zúčastnily všechny třídy gymnázia. Horko nás sužovalo – ideální počasí pro vyzkoušení odolnosti všech účastníků tohoto dne.

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 14.6.2013 11:26

Termíny adaptačních kurzů:

V1A: 26. 8. - 27. 8. 2013

C1A: 28. 8. - 29. 8. 2013

C1B: 30. 8. - 31. 8. 2013

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.6.2013 12:56

Třetí ročník projektu FIRMA proběhl v měsíci květnu a červnu. Studenti se setkali s nutnou byrokracií, což značí, že museli zpracovat množství dokumentů, které jsou k založení firmy potřebné: výpisy z rejstříku trestů, čestné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory budoucích jednatelů společnosti, společenskou smlouvu ověřenou notářem.

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2013 11:39
Dne 7. 5. 2013 pro­běh­lo v Kut­né Ho­ře okres­ní ko­lo Py­tha­go­ri­á­dy pro žá­ky 6. až 8. tříd a od­po­ví­da­jí­cích tříd ví­ce­le­tých gym­ná­zií. V ka­te­go­rii Z7 (sekun­da) zví­tě­zi­la Ka­te­ři­na Ro­sic­ká a bron­zo­vou příč­ku ob­sa­di­la Ju­lie Pos­sel­to­vá (obě ze tří­dy V2A).                                                                                                                                                                                                                                        
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2013 10:44
V kraj­ském ko­le ma­te­ma­tic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii B nás le­tos vzor­ně re­pre­zen­to­val Ka­mil Zá­vor­ka ze tří­dy C2B, ve vel­ké kon­ku­ren­ci ob­sa­dil krás­né pá­té mís­to. Gra­tu­lu­je­me!                                                                                                                                                                                                                                     
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.6.2013 13:15

Na počátku byl příběh:

C3A:  Obžalovaný v době od listopadu 2001 do srpna roku 2012 opakovaně napadal, urážel ji, ponižoval, přičemž jeho agresivita se stupňovala zejména pak pod vlivem alkoholu.

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 10.6.2013 13:14
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.6.2013 12:09
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 6.6.2013 7:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 5.6.2013 14:34

V 54. ročníku Fyzikální olympiády, kategorie G – Archimediádě,  zvítězila suverénně s plným počtem bodů Katka Rosická  a hned na druhém místě uspěla Simona Havlovicová, obě ze třídy V2A. Soutěž je určena pro žáky 7. tříd a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.6.2013 11:34

Dne 13. 5. 2013 se náš vítězný tým z krajského kola debatní soutěže Studentská Agora zúčastnil projektu Mise HERo, který byl pro soutěžící hlavní cenou. Projekt se zabývá vzděláváním pomocí moderních společenských her. Celá myšlenka stojí na třech základních pilířích: BAVIT SE – VZDĚLÁVAT – POMÁHAT.

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 3.6.2013 14:05

Zveme všechny rodiče a zájemce z řad veřejnosti na slavnostní vyřazení maturantů GJO, které se koná v zasedací síni Vlašského dvora (1. patro vpravo) v pátek 7. června 2013.