Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 30.5.2012 17:05
Vložil(a) Radka Olivová dne 30.5.2012 8:40
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.5.2012 21:15

Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce mů­že­te sle­do­vat na na­šich webo­vých strán­kách vě­no­va­ných prá­vě ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ce sou­tě­že SOČ – http://​www.​SocKH.​cz. Dne 24. 5. 2012 pro­běh­la „Li­ci­tač­ní po­ra­da“ ústřed­ní ko­mi­se SOČ, kte­rá kon­t­ro­lo­va­la do­šlé prá­ce do ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ky. Ně­kte­ré prá­ce by­ly vy­řa­ze­ny z dů­vo­du ne­do­stat­ků, kte­ré ústřed­ní ko­mi­se ob­je­vi­la.

Vložil(a) Radka Olivová dne 28.5.2012 21:11

Le­toš­ní šes­tý roč­ník bo­ta­nic­ké sou­tě­že v Sherwo­o­du do­spěl do fi­ná­le. Byl vý­ji­meč­ný tím, že ne­by­lo mož­né sta­no­vit je­di­né­ho ví­tě­ze, je­li­kož bez je­di­né ztrá­ty bo­du do­běhlo do cí­le ně­ko­lik žá­ků. Nej­pil­něj­ší­mi a nej­vy­tr­va­lej­ší­mi ře­ši­te­li, kte­ří zís­ka­li pl­ný po­čet bo­dů, se sta­li ti­to žá­ci: Jo­sef Me­lich z C2A, Ka­ro­li­na Kraj­co­vá a Da­niel Dvo­řák z C2B, Ma­touš Pří­vo­ra z V5A a Ju­lie Pos­sel­to­vá z V1A.

Vložil(a) Radka Olivová dne 23.5.2012 22:19

Bi­o­lo­gic­kým té­ma­tem by­la suk­ce­se - po­sloup­nost vý­vo­je eko­sys­té­mu. Na­ší sna­hou je vy­mo­de­lo­vat suk­ce­si v šes­ti stá­di­ích, aby mě­li žá­ci re­ál­nou a hlav­ně dlou­ho­do­bou před­sta­vu o při­ro­ze­ném vý­vo­ji eko­sys­té­mů bez zá­sa­hu člo­vě­ka. Vy­u­ži­li jsme pří­rod­nin, kte­ré se na­chá­ze­jí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti ško­ly – ma­te­ri­ál ze strus­ko­vých hald na Žiž­ko­vě. Na od­pa­dech z hut­ně­ní, sta­rých zhru­ba 500 let, lze po­zo­ro­vat po­di­vu­hod­nou ab­sen­ci ži­vo­ta, resp. je­ho úpl­né za­čát­ky.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 18.5.2012 20:12
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.5.2012 21:15
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.5.2012 12:30

V po­sled­ní sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me ko­lo­ká­zii jed­lou (Co­lo­casia escu­len­ta). Ko­lo­ká­zie se pěs­tu­je v Asii již po ti­sí­ci­le­tí a dnes je pře­de­vším v Po­ly­nésii hlav­ním pro­střed­kem ob­ži­vy. Jde o vel­mi sta­rou kul­tur­ní rost­li­nu. Nej­ví­ce je pěs­to­vá­na pro jed­lé hlí­zy mi­mo svou do­mo­vi­nu v Čí­ně, Ja­pon­sku, na os­t­ro­vech Ti­ché­ho oce­á­nu, v Egyp­tě a na os­t­ro­vech An­til­ských.

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.5.2012 19:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 11.5.2012 19:11
Vložil(a) Radka Olivová dne 30.4.2012 14:00

Před­po­sled­ní otáz­ka před­sta­ví ci­t­ro­no­vou a česne­ko­vou trá­vu. Ci­t­ro­no­vá trá­va (Cym­bo­po­gon ci­t­ra­tus) z če­le­di lip­ni­co­vi­té je zná­má ta­ké pod jmé­nem „voňat­ka ci­t­ro­no­vá“, „ci­t­ro­nel­la“ ne­bo pod an­g­lic­kým ná­zvem „le­mon grass“. Pěs­tu­je se již ví­ce než 3000 let. Je­jí do­mo­vi­nou je ji­ho­vý­chod­ní Asie.

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.4.2012 21:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 16.4.2012 14:00

Pa­ču­li (pa­ču­le obec­náPo­go­s­te­mon patchou­li/ca­b­lin) je dal­ší soutěžní rost­li­nou. Pa­ču­li je vý­razná aro­ma­tic­ká by­li­na ná­le­ží­cí do če­le­di hlu­chav­ko­vi­tých (La­mi­a­ce­ae). Je­jí do­mo­vi­nou je Ma­laj­sie. Dnes pa­ču­li ros­te pře­de­vším na Fi­li­pí­nách, v In­dii, na Srí Lan­ce a v mno­ha dal­ších tro­pic­kých ze­mích.

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2012 9:14

V le­toš­ním škol­ním ro­ce se pro­bo­jo­va­li do kraj­ských kol Bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy, kte­rá pro­bí­ha­la pro ka­te­go­rii A 30. břez­na a pro ka­te­go­rii B 13. dub­na na pů­dě gym­ná­zia ve Sla­ném, čty­ři žá­ci. Vý­bor­né­ho vý­sled­ku se nám po­da­ři­lo do­sáh­nout zejmé­na v ka­te­go­rii B, kde Ot­to Po­spí­šil (V6A) ob­sa­dil v sil­né kon­ku­ren­ci 38 dal­ších sou­tě­ží­cích krás­né de­vá­té mís­to.

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.4.2012 19:55
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.4.2012 17:58

Dne 10. 4. 2012 jsme stej­ně ja­ko na pod­zim na­bíd­li u pří­le­ži­tos­ti ko­ná­ní tříd­ních schůzek ro­di­čov­ské ve­řej­nos­ti pře­byt­ky z na­ší zim­ní za­hra­dy. O pří­pra­vu a prů­běh pro­de­je se po­sta­ral již osvěd­če­ný tan­dem Ja­na Lip­ská a Ka­te­ři­na Pis­ka­čo­vá z V4A. Ro­di­čům, kte­ří si ně­kte­rou z na­bí­ze­ných dru­hů rost­lin za­kou­pi­li, dě­ku­je­me za je­jich štěd­rost.

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.4.2012 20:37

Mi­nu­lý tý­den jsme prv­ně vy­hna­li na pas­t­vi­nu na­ši škol­ní ov­čí ro­din­ku – be­ra­na Piš­tu, oveč­ku Píš­ťal­ku a je­jich mě­síc staré­ho syn­ka Dro­beč­ka. Abychom chrá­ni­li ke­ře a stro­my před oku­sem, ome­zi­li jsme po­hyb ove­ček elek­tric­kým ohrad­ní­kem. Po­kud jsou oveč­ky ve vý­bě­hu, je ohrad­ník pod prou­dem.

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.4.2012 13:30

Dal­ší sou­těž­ní užit­ko­vou rost­li­nou je tou­leň srd­či­tá (Hout­tu­y­nia cor­da­ta). Exo­tic­ká tr­val­ka po­chá­zí z vý­chod­ní Asie, ros­te i v Hi­ma­lá­jích. Je zá­stup­cem če­le­di niž­ších dvou­dě­lož­ných rost­lin Sau­ru­ra­ce­ae, jež ná­le­ží do řá­du pe­p­řo­tva­ré (Pi­pe­ra­les). Ve své do­mo­vi­ně se pěs­tu­je ja­ko lé­čiv­ka a ze­le­ni­na.

Vložil(a) Radka Olivová dne 19.3.2012 19:00

Sou­těž­ní rost­li­na ča­jov­ník (Ca­mel­lia) je stá­le­ze­le­ná rost­li­na s lis­ty růz­né ve­li­kos­ti, krát­ký­mi ston­ky, bí­lý­mi kvě­ty (po­dob­ný­mi kvě­tům třeš­ní) a plo­dy po­dob­ný­mi oře­chu. V sou­čas­né do­bě se uvá­dí je­di­ný druh ča­jov­ník čín­ský (Ca­mel­lia si­nensis). Ten se pak čle­ní do dvou va­ri­et - čajov­ník čín­ský a ča­jov­ník asám­ský.

Vložil(a) Radka Olivová dne 7.3.2012 21:59

Pro­běh­lo škol­ní ko­lo bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii A, B (15. 2. 2012). Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 46. roč­ní­ku jsou Tva­ry v ži­vé pří­ro­dě.

Vložil(a) Radka Olivová dne 5.3.2012 13:42

Dal­ší sou­těž­ní rost­li­nou je ba­ná­nov­ník. Rod Musa za­hr­nu­je jak dru­hy vel­ké jen ně­ko­lik de­sí­tek cen­ti­me­t­rů, tak dru­hy ná­le­ží­cí svým vzrůs­tem 7 až 15 m k nej­vyš­ším by­li­nám svě­ta. Ba­ná­nov­ník má pů­vod v ob­las­ti me­zi In­dií, os­t­ro­vy Me­la­nésie a No­vou Gui­ne­ou. Je­ho plo­dy - ba­ná­ny - jsou žá­da­nou ko­mo­di­tou.

Vložil(a) Radka Olivová dne 23.2.2012 18:31

Tech­no­pla­ne­ta je dět­ská šif­ro­va­cí hra, kte­rou pro vás po­řá­dá Klub KAPSA. Hra je ur­če­na pro pě­ti­člen­né týmy žá­ků ZŠ ne­bo od­po­ví­da­jí­cích roč­ní­ků ví­ce­le­tých gym­ná­zií a pro­bí­há vždy na ja­ře for­mou ně­ko­li­ka in­ter­ne­to­vých kol. Je­jich nej­ú­spěš­něj­ší účast­ní­ci si změ­ří sí­ly v praž­ském fi­ná­le.

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.2.2012 20:47

Ni­čí nám, jak psa­ly Uči­tel­ské no­vi­ny v dub­nu 2011, ko­man­do ze­le­ných fa­na­ti­ků Šu­ma­vu? Je sna­ha za­me­zit ká­ce­ní le­sů na­pa­de­ných kůrov­ci v prv­ních zónách ná­rod­ní­ho par­ku ne­zod­po­věd­ný vě­dec­ký ex­pe­ri­ment, kte­rý nás a na­še po­tom­ky při­pra­ví o kus nej­krás­něj­ší čes­ké pří­ro­dy? Mě­ly by se ško­ly in­for­mač­ním cen­t­rům NP Šu­ma­va vy­hý­bat ob­lou­kem, aby se mlá­dež ne­na­ka­zi­la „ze­le­nou ide­o­lo­gií“, ne­bo by mě­ly žá­kům zpro­střed­ko­vat mí­ně­ní „přá­tel kůrov­ců“?

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.2.2012 12:45

Dal­ší užit­ko­vou rost­li­nu Císt (Cis­tus) před­sta­ví dva­nác­tá sou­těž­ní otáz­ka. Rod Cis­tus je hoj­nou slož­kou stře­do­moř­ské kvě­te­ny, nej­ví­ce dru­hů se vy­sky­tu­je v zá­pad­ním Stře­do­mo­ří, zejmé­na pak ve Špa­něl­sku a Por­tu­gal­sku. Ná­le­ží do če­le­di cis­to­vi­té (Cis­ta­ce­ae). Je znám zejmé­na dí­ky svým ná­pad­ným kvě­tům.

Vložil(a) Radka Olivová dne 30.1.2012 13:06

Dal­ší sou­těž­ní rost­li­nou je Ano­na če­ri­mo­ja (An­no­na che­ri­moya/che­ri­mo­la). Opa­da­vý men­ší strom po­sky­tu­jí­cí vel­mi la­hod­né ovo­ce ná­le­ží do če­le­di lá­hev­ní­ko­vi­té (An­no­na­ce­ae). Dal­ší­mi ná­zvy jsou lá­hev­ník, sme­ta­no­vé ja­bl­ko či Gra­ve­o­la (por­tu­gal­sky). Do­mo­vi­nou če­ri­mo­ji jsou vyš­ší po­lo­hy Již­ní Ame­ri­ky.

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.1.2012 12:48

De­sá­tá otáz­ka před­sta­ví užit­ko­vou rost­li­nu bla­ho­vič­ník (Eu­ca­lyp­tus). Po­chá­zí z Aus­trá­lie a Tasmá­nie, kde si li­bu­je v ba­ži­na­tých pů­dách. Dnes se pěstu­je na plan­tá­žích v Af­ri­ce, Již­ní Ame­ri­ce a v Asii. Jed­ná se o rod ob­sa­hu­jí­cí ví­ce než 700 dru­hů sub­tro­pic­kých až tro­pic­kých stro­mů ne­bo ke­řů z če­le­di myr­to­vi­tých (Myr­ta­ce­ae).

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.1.2012 9:25

V de­vá­té sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me po­zo­ru­hod­nou lé­či­vou by­li­nu z če­le­di tykvo­vi­té (Cu­cur­bi­ta­ce­ae) ji­a­o­gu­lan (pě­ti­lis­tý žen­šen, Gy­nos­tem­ma pen­ta­phyllum), jenž po­chá­zí z hor již­ní Čí­ny. V sou­čas­né do­bě ros­te ta­ké v Thaj­sku, Ko­re­ji, Viet­na­mu a Ja­pon­sku. Číňané jiaogulan na­zý­va­jí xi­an­cao.

Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 22:39
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 22:10