Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.1.2013 22:14
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.1.2013 13:30

V de­sá­té sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me dal­ší užit­ko­vou rost­li­nu oli­vov­ník ev­rop­ský (Olea eu­ro­pa­ea). Dnes se s tou­to rost­li­nou se­tká­vá­me ve stře­do­zem­ních ob­las­tech Ev­ro­py, ale je­jí do­mo­vi­nou je Asie. Pěs­tu­je se ta­ké v Ka­li­for­nii, Aus­trá­lii a v Čí­ně. Oli­vov­ník je stá­le­zele­ný strom, kte­rý do­sa­hu­je výš­ky 5 až 10 m. Kmen níz­ký s še­do­ze­le­nou roz­puka­nou bor­kou.


Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2013 22:37
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2013 21:18

Na za­čát­ku lis­to­pa­du 2012 jsme se za­po­ji­li do an­ke­ty s ná­zvem „Gym­pl roku“, již vy­hlá­si­la Čes­ká stu­dent­ská unie (Če­SU). An­ke­ta si kladla za cíl zma­po­vat kva­li­ty gym­ná­zií v Čes­ké re­pub­li­ce po­hle­dem stu­den­tů.
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.1.2013 20:28

V pá­tek 18. led­na 2013 se od 14:00 hod. usku­teč­ní v hu­deb­ní míst­nos­ti be­se­da z cyk­lu "Ta­ky me­zi ná­mi". Ten­to­krát me­zi nás za­ví­ta­jí asi­s­ten­ti pre­ven­ce kri­mi­na­li­ty, kte­ří spo­lu­pra­cu­jí s Měst­skou po­li­cií v Kut­né Ho­ře a je­jichž prá­ce je pla­ce­na v rám­ci jed­no­ho z čet­ných pro­jek­tů EU. Kdo jsou, ja­kou ma­jí ke své prá­ci prů­pra­vu, ja­ké ma­jí kon­krét­ně úko­ly, ja­ké ma­jí vý­sled­ky? Od­po­vě­di na ty­to otáz­ky: již ten­to pá­tek!

Vložil(a) Radka Olivová dne 7.1.2013 8:15


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 4.1.2013 12:33
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.12.2012 16:58
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.12.2012 20:54
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.12.2012 19:59
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.12.2012 19:19

Dal­ší za­jí­ma­vou be­se­du moh­li tento tý­den ab­sol­vo­vat naši stu­den­ti, me­zi kte­ré za­ví­tal J. E. Ja­cob Le­vi, vel­vy­sla­nec Iz­ra­e­le v Čes­ké re­pub­li­ce. Ten­to zku­še­ný di­plo­mat (mi­mo ji­né za­stu­po­val Iz­ra­el v OSN) se s čes­ký­mi stu­den­ty se­tká­vá rád a čas­to.                                                                                                                                                                

Vložil(a) Radka Olivová dne 10.12.2012 14:39Zá­zrač­ná lé­čiv­ka?

Vložil(a) Radka Olivová dne 4.12.2012 20:40
V so­bo­tu 1. 12. 2012 pro­bě­hl na na­ší ško­le 9. roč­ník me­zi­ná­rod­ní­ho vo­lej­ba­lo­vé­ho tur­na­je Zla­tá kří­da. Jed­ná se vždy o nej­vět­ší spor­tov­ní ak­ci po­řá­da­nou na GJO na sklon­ku kalendářního roku. I le­tos jsme při­ví­tali 10 druž­stev z Čes­ka a Ně­mec­ka.                                                                                                                                                                                                             
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.12.2012 19:10
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.11.2012 6:10
V sed­mé sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me dal­ší užit­ko­vou rost­li­nu Maka­dam (Ma­ca­da­mia in­te­gri­fo­lia). Tento rod za­hr­nu­je de­vět dru­hů. Jed­ná se o stá­le­ze­le­né stro­my do­růs­ta­jí­cí výš­ky 2 až 10 m. Lis­ty jsou dlou­hé a úz­ké, ma­jí zu­ba­té a zvl­ně­né okra­je. Maka­dam kve­te béžo­vý­mi kvě­ty v hroz­nech, ve kte­rých je 100 až 500 kvě­tů. Jen z men­ší­ho pro­cen­ta vznik­nou plo­dy.                                                           
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.11.2012 17:20

V pá­tek 9. 11. 2012 pro­běh­lo okres­ní ko­lo tur­na­je na SPŠ Kut­ná Ho­ra. Na­ši ško­lu re­pre­zen­to­va­la 3 druž­stva. Druž­stvo 3. roč­ní­ků Be­ruš­ky zví­tě­zi­lo a po­stu­pu­je do kraj­ské­ho ko­la. Gra­tu­lu­je­me ví­tězům a za re­pre­zen­ta­ci ško­ly dě­ku­je­me všem na­šim sou­tě­ží­cím.                                                                                                                                                                     

Vložil(a) Radka Olivová dne 12.11.2012 10:05


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná tentokrát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 7.11.2012 15:26
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.11.2012 22:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.10.2012 13:00

Ta­to rost­li­na z če­le­di myr­to­vi­tých (Myr­ta­ce­ae) po­chá­zí z Me­xi­ka a Ka­ri­bi­ku. Jed­ná se o keř či ma­lý strom, do­růs­ta­jí­cí do 8 me­t­rů. Lis­ty jsou svět­le ze­le­né, ně­kdy s fi­a­lo­vým ná­de­chem, elip­tic­ké, ce­lo­kraj­né a ma­jí vý­raz­nou žil­na­ti­nu. Kvě­ty jsou bí­lé se spous­tou py­lo­vých ty­či­nek. Žlu­té plo­dy jsou vel­ké 5 až 10 cm a ma­jí ku­lo­vi­tý až hruš­ko­vi­tý tvar.                                                            

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.10.2012 20:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.10.2012 10:00

Ře­čík (pistá­cie, Pis­ta­cia) je rod řa­ze­ný do če­le­dě led­vi­nov­ní­ko­vi­tých (Ana­car­di­a­ce­ae). Do­mo­vem pistá­cií je Střed­ní Vý­chod a střed­ní Asie. Zá­stup­ci ro­du jsou ma­lé stro­my či ke­ře ros­tou­cí do výš­ky 5 až 15 m. Ře­čí­ky se již dlou­há ti­sí­ci­le­tí pěs­tu­jí ja­ko užitko­vé stro­my nejen pro la­hod­né oříš­ky (pistá­cie pra­vá), ale ta­ké pro olej a aro­ma­tic­ké prys­ky­ři­ce (p. te­re­bint, p. len­ti­šek).

Vložil(a) Radka Olivová dne 10.10.2012 18:42

S lí­tos­tí ozna­mu­je­me, že jsme dnes ztra­ti­li na­ši Či­ki­tu. Ve škol­ním ro­ce 2007/2008 ji po­ří­di­la teh­dej­ší sekun­da, pů­vod­ně se zá­mě­rem ob­sta­rat Či­ko­vi ne­věs­tu. Dlou­ho jsme ne­vě­dě­li, zda se po­da­ři­lo kou­pit sa­mi­ci; to se se 100% jis­to­tou po­tvr­di­lo vlast­ně až le­tos, když jsme na zá­kla­dě řa­dy in­di­cií usou­di­li, že se Či­ki­ta chys­tá na svou prv­ní snůš­ku.                                                                            

Vložil(a) Radka Olivová dne 4.10.2012 18:21
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.10.2012 14:20


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná tentokrát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 10:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 9:50
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 8:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.9.2012 20:51