Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 30.8.2013 20:56

V pátek 6. září proběhne tradiční burza učebnic ve vestibulu školy.

Připomenutí loňské burzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vložil(a) Radka Olivová dne 28.6.2013 9:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.6.2013 12:30

Už jste ně­kdy při ma­te­ma­ti­ce vy­ší­va­li ne­bo si hrá­li se sta­veb­ni­cí? Ti, co si pro le­toš­ní tý­den za ško­lou zvo­li­li Hra­vou ma­te­ma­ti­ku ano. Jak se jim to lí­bi­lo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.6.2013 19:59
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2013 11:39
Dne 7. 5. 2013 pro­běh­lo v Kut­né Ho­ře okres­ní ko­lo Py­tha­go­ri­á­dy pro žá­ky 6. až 8. tříd a od­po­ví­da­jí­cích tříd ví­ce­le­tých gym­ná­zií. V ka­te­go­rii Z7 (sekun­da) zví­tě­zi­la Ka­te­ři­na Ro­sic­ká a bron­zo­vou příč­ku ob­sa­di­la Ju­lie Pos­sel­to­vá (obě ze tří­dy V2A).                                                                                                                                                                                                                                        
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.6.2013 10:44
V kraj­ském ko­le ma­te­ma­tic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii B nás le­tos vzor­ně re­pre­zen­to­val Ka­mil Zá­vor­ka ze tří­dy C2B, ve vel­ké kon­ku­ren­ci ob­sa­dil krás­né pá­té mís­to. Gra­tu­lu­je­me!                                                                                                                                                                                                                                     
Vložil(a) Radka Olivová dne 27.5.2013 17:36

Pri­mán Ví­tek Ze­le­ný se v rám­ci vý­u­ky na Zá­klad­ní umě­lec­ké ško­le v Kut­né Ho­ře zú­čast­nil vý­tvar­né sou­tě­že „Egypt oči­ma dě­tí“. Ve stře­du 15. květ­na 2013 byl spo­lu s dal­ší­mi oce­ně­ný­mi při­jat na egypt­ském vel­vy­sla­nec­tví v Pra­ze a pře­vzal di­plom pří­mo z ru­kou egypt­ské­ho vel­vy­slan­ce Mu­ha­m­ma­da Ib­ra­hí­ma Ab al-Haka­ma.                                                                                                      

Vložil(a) Radka Olivová dne 25.5.2013 22:37
Vložil(a) Radka Olivová dne 19.5.2013 20:58

Ani v le­toš­ním ro­ce jsme ne­vzda­li sna­hu při­bli­žo­vat na­šim žá­kům ale­spoň ně­kte­ré zá­stup­ce z bo­ha­té a za­jí­ma­vé sbír­ky rost­lin, jež by­la v prů­bě­hu de­se­ti let shro­máž­dě­na v na­ší zim­ní za­hra­dě. Po dva roky jsme se za­mě­řo­va­li na užit­ko­vé rost­li­ny tro­pů a sub­tro­pů, vlo­ni jsme jich před­sta­vi­li osm­náct, le­tos se­dm­náct.                                                                                                      

Vložil(a) Radka Olivová dne 6.5.2013 19:02
Plo­dy rost­li­ny se na­zý­va­jí sva­to­ján­ský chléb ne­bo ka­rob. Po­u­ží­va­jí se v po­tra­vi­nář­ství a ve Stře­do­mo­ří i ke kr­me­ní do­byt­ka. Ma­jí na­slád­lou chuť, ne­ob­sa­hu­jí ko­fein ani ji­né psy­cho­ak­tiv­ní lát­ky. Slou­ží též ja­ko ná­hra­da ka­kaa v řa­dě slad­kos­tí. V mi­nu­los­ti se z usu­še­ných lus­ků mle­la mou­ka na pe­či­vo a chléb.                                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.5.2013 17:58
Dne 17. 4. 2013 proběhlo v Kutné Hoře okresní kolo Matematické olympiády pro žáky 6. až 8. tříd a od­po­ví­da­jí­cích tříd na víceletých gymnáziích. V ka­te­go­rii Z7 (sekun­da) zví­tě­zi­la Ka­te­ři­na Ro­sic­ká ze tří­dy V2A a v kategorii Z6 (pri­ma) obsadi­la Lu­cie Šu­ha­jo­vá (V1A) krásné 2. místo. Gratulujeme.                                                                                  
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.4.2013 13:04
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.4.2013 12:41
Stře­do­zem­ní man­da­ri­na (Ci­trus de­li­ci­o­saje stá­le­ze­le­ný, tep­lo­mil­ný strom s ma­lý­mi lis­ty, kte­rý do­sa­hu­je výš­ky ko­lem 6 m. Pra­vlas­tí man­darín je Čí­na, kde se pěs­to­va­ly před ví­ce než 3000 le­ty a od­kud se po­stup­ně roz­ší­ři­ly do ce­lé me­di­te­rán­ní ob­las­ti, ji­ho­vý­chod­ní Asie, In­die, Aus­trá­lie, Fili­pín a Ja­pon­ska.                                                                                                                                                                   
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2013 20:14
V pá­tek 12. dub­na 2013 se krát­ce před 17. ho­di­nou na­ro­di­lo na­ší Píš­ťal­ce dal­ší jehňát­ko. Me­zi prv­ní­mi ho při­šly při­ví­tat dvě špa­něl­ské ko­le­gy­ně, kte­ré do­pro­vá­ze­jí své žá­ky na vý­měn­ném po­by­tu v Kut­né Ho­ře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2013 7:39
Klokan je me­zi­ná­rod­ní ma­te­ma­tic­ká sou­těž pro žá­ky základních a střed­ních škol. Le­tos se usku­teč­nil již 16. roč­ník. Na na­ší ško­le se sou­tě­že zú­čast­ni­li všich­ni žá­ci niž­ší­ho gym­ná­zia a zá­jem­ci z gymnázia vyš­ší­ho. V rámci okresu jsme ob­sa­di­li prv­ní mís­ta ve všech čtyřech ka­te­go­ri­ích – Be­n­ja­min, Ka­det, Ju­ni­or a Stu­dent!                                                                                                                                                                                  
Vložil(a) Radka Olivová dne 10.4.2013 11:57
Je sou­těž ur­če­ná stu­den­tům střed­ních škol. ABA­KU je nej­lep­ší po­čet­ní hra vesmí­ru. Po­kud ví­te, že 1+1=2, za­re­gis­truj­te se a hraj­te s ná­mi od 1. dub­na do 31. květ­na 2013 Seznam.​cz ABA­KU li­gu pro­ti sou­pe­řům z ce­lé Čes­ké re­pub­li­ky o hod­not­né ce­ny pro vás i va­ši ško­lu. Buď­te me­zi 24 nej­lep­ší­mi, kte­ří se zú­čast­ní vel­ké­ho fi­ná­le v Pra­ze, v pro­sto­rách in­ter­ne­to­vé jed­nič­ky Seznam.​cz.                                             
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.4.2013 22:02
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.4.2013 21:09
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.4.2013 20:53

I bě­hem po­sled­ních tříd­ních schůzek jsme se po­ku­si­li obo­ha­tit kasič­ku, ze kte­ré čer­pá­me pro­střed­ky po­třeb­né na za­kou­pe­ní po­třeb pro skle­ník, zejmé­na po­stři­ků pro­ti škůd­cům, hno­jiv, ale i no­vých rost­lin či se­men zvlášt­ních zá­stup­ců flóry, ji­miž chce­me na­še sbír­ky obo­ha­tit.                                                                                                                                             

Vložil(a) Radka Olivová dne 8.4.2013 14:57


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 5.4.2013 10:31

V ústřed­ním ko­le kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce sou­tě­ži­la v ka­te­go­rii III.B (star­ší žá­ci) Ta­bea Ei­cher z prv­ní­ho roč­ní­ku. Umís­ti­la se na tře­tím mís­tě a vzhle­dem k to­mu, že by­la ve své ka­te­go­rii nejmlad­ší, má na do­sa­že­ní "ti­tu­lu" nej­lep­ší něm­či­nář­ky v re­pub­li­ce ješ­tě tři roky. Je mož­né, že se o tu­to po­zi­ci utká :-) s le­toš­ní ví­tězkou ka­te­go­rie II.C Ju­lií Fin­ko­vou. Gra­tu­lu­je­me!

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.4.2013 12:43

Dne 2. 4. 2013 se na­še žá­ky­ně Ju­lia Ma­ria Fin­ko­vá zú­čast­ni­la ústřed­ní­ho ko­la kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce a ob­sa­di­la 1. mís­to v ka­te­go­rii II.C, kte­rou za­stu­pu­jí sou­tě­ží­cí z dvoj­ja­zyč­ných ro­din. Ju­lii za je­jí skvě­lý vý­kon bla­ho­pře­je­me!                                                                                                                                                                                                                                

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.4.2013 8:23

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 4. 4. 2013 od 17:00 hod.

Program: informace třídních učitelů, prospěch a chování žáků

Seznam učitelů – třídy – místnosti

                                                 

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.3.2013 18:08

Le­tos na na­ší ško­le pro­bě­hl už 16. roč­ník me­zi­ná­rod­ní ma­te­ma­tic­ké sou­tě­že Klo­kan. Zú­čast­ni­li se všich­ni stu­den­ti niž­ší­ho gym­ná­zia a vy­bra­ní zá­jem­ci z gym­ná­zia vyš­ší­ho. Ab­so­lut­ní­mi ví­tě­zi jsou opět ja­ko lo­ni stu­den­ti sekun­dy, le­tos je to dív­čí trio: Ka­te­ři­na Ro­sic­ká, Ka­te­ři­na Ma­zu­ro­vá a An­na Ku­cha­řo­vá.                                                                                                                                                              

Vložil(a) Radka Olivová dne 26.3.2013 18:58
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.3.2013 13:43


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Radka Olivová dne 18.3.2013 14:26
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.3.2013 20:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.3.2013 11:28
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.3.2013 21:07
Pro­běh­lo škol­ní ko­lo bi­o­lo­gic­ké olym­pi­á­dy v ka­te­go­rii A, B (25. 2. 2013) a v ka­te­go­rii C, D (13. 2. 2013). Té­ma­tem ak­tu­ál­ní­ho 47. roč­ní­ku pro ka­te­go­rii A a B je Lás­ka, sex a něž­nos­ti v ří­ši ži­vo­či­chů a rost­lin, ka­te­go­rie C a D se za­bý­vá pro­ble­ma­ti­kou Eko­sys­témy ryb­ní­ků.