Vyhledávač

  
Loading

Články

Monotematický den Půda

9 28

Vložil(a)
28.9.2014 8:33  RssIcon


r

Kon­cem dub­na loňské­ho škol­ní­ho roku založili primáni v rám­ci mo­no­te­ma­tic­ké­ho dne s ná­zvem Pů­da po­kus. Ve dvou tří­li­t­ro­vých skle­ni­cích při­pra­vi­li shod­né pro­stře­dí – stej­né vrst­vy za­hrad­nic­ké­ho sub­strá­tu, kom­postu a pís­ku. Do jed­né skle­ni­ce žá­ci při­da­li vlast­no­ruč­ně na­sbí­ra­né ží­ža­ly, dru­há kon­t­rol­ní skle­ni­ce zů­sta­la bez žížal.

Ná­sled­ně ře­ši­li pri­má­ni úkol, kde se mě­li za­mys­let nad tím, jak bu­de ob­sah skle­nic vy­pa­dat za pár týd­nů. Nej­pr­ve mě­li svůj od­had vý­sled­né­ho sta­vu ob­sa­hu skle­nic na­kres­lit v gra­fic­ké apli­ka­ci a ho­to­vý ob­rá­zek umís­tit do pra­cov­ní­ho lis­tu, kde na­víc do­pl­ni­li zdů­vod­ně­ní pro svůj před­po­klad či tvr­ze­ní. Během tří vyučovacích hodin primáni řešili řadu dalších úkolů, které je vedly k poznání, jak významnou roli půda hraje v našich životech.

Po skon­če­ní mo­no­te­ma­tic­ké­ho dne by­ly skle­ni­ce za úče­lem dal­ší­ho po­zo­ro­vá­ní ulo­že­ny na bez­peč­né mís­to, aby byl za­jištěn řád­ný prů­běh po­ku­su a především byly vy­lou­čeny ne­plá­no­va­né mi­mo­řád­né udá­los­ti, např. uto­pe­ní ží­žal ne­zná­mým pa­cha­te­lem ja­ko před­cho­zí rok. Na tom­to bez­peč­ném mís­tě byl ob­sah obou skle­nic udr­žo­ván při­mě­ře­ně vlh­ký. 

V po­lo­vi­ně zá­ří byl po ví­ce než čtyřech mě­sí­cích po­zo­ro­vá­ní po­kus ukon­čen. Vý­sle­dek jed­no­znač­ně pro­ká­zal pů­do­tvor­nou funk­ci ží­žal. Z při­lo­že­né fo­to­do­ku­men­ta­ce je pa­tr­né pro­mí­chá­ní jed­not­li­vých vrs­tev a vy­tvo­ře­ní množ­ství chod­bi­ček. Dí­ky těm­to chod­bič­kám do­chá­zí k pro­vzduš­ně­ní pů­dy, tím pá­dem pro­bí­há lep­ší vý­mě­na ply­nů, vo­dy a ži­vin. Ží­ža­ly svým po­hy­bem roz­ši­řu­jí ta­ké dů­le­ži­té mi­k­ro­or­ga­nismy pro bi­o­lo­gic­kou ochra­nu pů­dy. Při­lo­že­né ukáz­ky pra­cov­ních lis­tů uka­zu­jí, jak se ně­kte­ří pri­má­ni s tím­to úko­lem vy­po­řá­da­li.

Ukázka_1

Ukázka_2

Ukázka_3

Ukázka_4

Ukázka_5Tags:
Kategorie: Biologie
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová