Vyhledávač

  
Loading

Články

V5A – projekt Jizerské hory

9 17

Vložil(a)
17.9.2015 13:59  RssIcon


Ve dru­hém týd­nu škol­ní­ho roku jsme ab­sol­vo­va­li již 11. roč­ník pra­cov­ně na­uč­né­ho po­by­tu v Ji­zer­ských ho­rách, kte­rý na­še ško­la or­ga­ni­zu­je se sdru­že­ním Čme­lák z Li­ber­ce. Ja­ko do­zor se při něm v prů­bě­hu oněch let vy­stří­da­lo ně­ko­lik uči­te­lů, stá­li­cí té­to ak­ce je pan uči­tel Bar­to­ní­ček, kte­rý je­di­ný pro­šel vše­mi je­de­nác­ti roč­ní­ky!

Pra­cov­ní se po­by­tu ří­ká pro­to, že jsme si za svou prá­ci vy­slou­ži­li tý­den strá­ve­ný v Ma­ri­án­sko­hor­ských boudách. Prá­ce se ve­šla do dvou dnů a spo­čí­va­la v bí­le­ní cha­ty, se­ká­ní dře­va a ple­ní zá­ho­nů v les­ní škol­ce.

Na­uč­ný je po­byt pro­to, že se v je­ho prů­bě­hu se­zna­mu­je­me s Ji­zer­ský­mi ho­ra­mi a je­jich pří­ro­dou. Prv­ní na­uč­nou ak­ti­vi­tu zor­ga­ni­zo­val Čme­lák a by­la to před­náš­ka spo­je­ná s bo­ta­nic­kou pro­cház­kou v oko­lí cha­ty. Ostat­ní před­náš­ky ob­sta­ral pan Bar­to­ní­ček s pa­nem Pos­sel­tem. Ve stře­du jsme pod­nik­li dva­ce­ti­ki­lo­me­t­ro­vý vý­let, okruh přes Pro­tr­že­nou pře­hra­du, Ma­lou ji­zer­skou lou­ku, Smě­da­vu a Ji­ze­ru, dru­hou nej­vyš­ší ho­ru Ji­ze­rek. I bě­hem vý­le­tu jsme od na­še­ho pe­da­go­gic­ké­ho do­zo­ru do­stá­va­li in­for­ma­ce o ve­ge­ta­ci, fau­ně, vod­stvu, dra­ho­ka­mech, his­to­rii a oby­va­tel­stvu Ji­zer­ských hor. Kaž­dý ve­čer nám na dobrou noc před­čí­tal pan uči­tel Bar­to­ní­ček pří­běhy z Kni­hy o Ji­zer­ských ho­rách, kte­rou na­psal Mi­lo­slav Ne­vr­lý, zna­lec Ji­zer­ských hor.

Na oběd jsme si dva­krát do­šli do tři ki­lo­me­t­ry vzdá­le­né­ho hos­tin­ce, při­čemž jsme mu­se­li pře­ko­nat téměř čty­ři stov­ky výš­ko­vých me­t­rů. Jed­nou jsme při tom udě­la­li od­boč­ku na vo­do­pá­dy říč­ky Jed­lo­vá. Je­li­kož v cha­tě ne­by­la ani elektři­na, ani vo­da, to­pi­li jsme si v kam­nech a mýt jsme se cho­di­li do ná­dr­že na hor­ském po­to­ce. Ve vol­ném ča­se jsme se ba­vi­li sbě­rem hub, va­ře­ním, se­ze­ním u tá­bo­rá­ku a po­dob­ně.

Tý­den, strá­ve­ný na úvod škol­ní­ho roku v tříd­ním ko­lek­ti­vu, se vy­da­řil tak, že ně­kte­rým by­lo v pá­tek rá­no lí­to, že od­jíž­dí­me.

V5A

Fotogalerie

Tags:
Kategorie: Biologie
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová