Vyhledávač

  
Loading

Články

Pro­jek­to­vý tý­den v sekun­dě – bi­o­lo­gie a ze­mě­pis

5 23

Vložil(a)
23.5.2012 22:19  RssIcon

Bi­o­lo­gic­kým té­ma­tem by­la suk­ce­se - po­sloup­nost vý­vo­je eko­sys­té­mu. Na­ší sna­hou je vy­mo­de­lo­vat suk­ce­si v šes­ti stá­di­ích, aby mě­li žá­ci re­ál­nou a hlav­ně dlou­ho­do­bou před­sta­vu o při­ro­ze­ném vý­vo­ji eko­sys­té­mů bez zá­sa­hu člo­vě­ka. Vy­u­ži­li jsme pří­rod­nin, kte­ré se na­chá­ze­jí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti ško­ly – ma­te­ri­ál ze strus­ko­vých hald na Žiž­ko­vě. Na od­pa­dech z hut­ně­ní, sta­rých zhru­ba 500 let, lze po­zo­ro­vat po­di­vu­hod­nou ab­sen­ci ži­vo­ta, resp. je­ho úpl­né za­čát­ky.

 

Sed­mi­ho­di­no­vá ča­so­vá do­ta­ce umožňuje na­sbí­rat od­po­ví­da­jí­cí pří­rod­ni­ny, de­fi­no­vat a vy­svět­li­t pri­már­ní a sekun­dár­ní suk­ce­si a na­ko­nec ji vy­mo­de­lo­vat tak, aby by­lo vi­dět je­jí jed­not­li­vé vý­vo­jo­vé stup­ně.

Ze­mě­pis

Té­ma pro­jek­tu zně­lo – „Co da­la Ev­ro­pa svě­tu a svět Ev­ro­pě“. Mož­ná pro ně­ko­ho až pří­liš vzne­še­ný ná­zev, pro nás však pro­stor pro od­krý­vá­ní in­ter­ak­tiv­ních va­zeb na­příč jed­not­li­vý­mi te­ma­tic­ký­mi cel­ky a před­mě­ty. Sna­ha vy­stih­nout zá­klad­ní po­zi­ti­va a ne­ga­ti­va obou stran (Ev­ro­py a zbyt­ku svě­ta) nás nu­ti­la od­po­věd­ně při­stu­po­vat k od­krý­vá­ní ta­jem­ství ob­jev­ných cest, ze­mě­děl­ských plo­din a vy­ná­le­zů, ne­mo­cí, a do­kon­ce i to­ta­lit­ních re­ži­mů i mno­hé­ho dal­ší­ho. Gra­fic­kým vý­stu­pem se stal pla­kát, jenž je ja­kousi ko­lá­ží z od­po­vě­dí na pře­dem sta­no­ve­né otáz­ky his­to­ric­ké­ho, bi­o­lo­gic­ké­ho, ze­mě­pis­né­ho i spo­le­čen­sko­věd­ní­ho za­mě­ře­ní.

                                                                          Ro­man Bar­to­ní­ček

Po­hle­dem žá­ků

Ze­mě­pis – co da­la Ev­ro­pa svě­tu a svět Ev­ro­pě

Té­ma (Co Ev­ro­pa da­la svě­tu a svět Ev­ro­pě) by­lo vel­mi za­jí­ma­vé. V prv­ní čás­ti jsme se­pi­so­va­li se­znam poj­mů, abychom mě­li o čem psát. Ná­sled­ně jsme se roz­dě­li­li do sku­pin a roz­dě­li­li jsme si po­jmy me­zi se­bou. Dal­ší čás­tí by­lo vy­hle­dá­vá­ní in­for­ma­cí na in­ter­ne­tu. By­la to zdlou­ha­vá prá­ce, ale na­ko­nec se kaž­dý do­pra­co­val k vý­sled­ku! Či­li k zdro­jům, z kte­rých jsme mě­li čer­pat na pla­kát, kte­rý jsme dě­la­li po­sled­ní den. By­la jsem rá­da, že jsme si zdro­je moh­li vy­pra­co­vat ve ško­le a ne do­ma. Ve sku­pi­nách jsme pak za­ča­li dě­lat pla­kát ze všech de­se­ti okru­hů. Na vel­kém prázd­ném pa­pí­ře se za chví­li za­ča­ly shro­maž­ďo­vat in­for­ma­ce o růz­ných té­ma­tech - od ze­mě­děl­ských plo­din až po kul­tu­ru a ne­mo­ci.
Po­tom ce­lá tří­da da­la do­hro­ma­dy dva sloup­ce (je­den ne­ga­tiv­ní, dru­hý po­zi­tiv­ní) k té­ma­tům. Ji­nak ře­če­no - co špat­né­ho da­la Ev­ro­pa svě­tu a na­o­pak, i co dob­ré­ho mu da­la a též na­o­pak.

Bi­o­lo­gie - suk­ce­se

Té­ma bi­o­lo­gie jsme za­ča­li v pří­ro­dě, kde jsme si šli na­sbí­rat po­třeb­ný ma­te­ri­ál na se­sta­ve­ní mo­de­lu suk­ce­se. Šli jsme smě­rem na Mlý­ny, kde na­še ško­la v pri­mě strá­vi­la adap­tač­ní kurz. Za­jí­ma­li nás hlav­ně strus­ky a rost­lin­ný ma­te­ri­ál (li­šej­ní­ky, me­chy, trá­vy, vět­vič­ky, lis­ty apod.). Ve ško­le jsme pak le­pi­li na­sbí­ra­ný ma­te­ri­ál na ku­sy strus­ky. Po­stu­po­va­li jsme tak, jak po­stu­pu­je pří­ro­da při suk­ce­si.

                                                               Ane­ta Hamplo­vá, sekun­da

Bi­o­lo­gie – suk­ce­se Ten­to pro­jekt se sklá­dal ze dvou čás­tí. Nejdří­ve jsme v oko­lí gym­ná­zia sbí­ra­li ma­te­ri­ál na dal­ší část. Ven­ku jsme se do­zvě­dě­li ně­ko­lik za­jí­ma­vých in­for­ma­cí o mís­tech, ku­dy jsme pro­chá­ze­li. Pro­cház­ka mi ta­ké při­pa­dá za­jí­ma­věj­ší než nor­mál­ní vy­u­čo­va­cí ho­di­na.
V dru­hé čás­ti jsme se­sta­vo­va­li mo­del suk­ce­se. Ta­to prá­ce by­la za­jí­ma­vá, roz­hod­ně mno­hem zá­bav­něj­ší než nor­mál­ní vy­u­čo­va­cí ho­di­na. Se­sta­vo­vá­ním mo­de­lu jsem si in­for­ma­ce za­pa­ma­to­val snad­no. I vý­sled­ky prá­ce stá­ly za­to.

Ze­mě­pis – co da­la Ev­ro­pa svě­tu a svět Ev­ro­pě

Stej­ně ja­ko pro­jekt z bi­o­lo­gie se i ten­to sklá­dal ze dvou čás­tí. V prv­ní jsme zjiš­ťo­va­li a se­pi­so­va­li in­for­ma­ce, kte­ré by­ly po­třeb­né pro část dru­hou. Ač ne­by­la ta­to část pří­liš pou­ta­vá, in­for­ma­ce si z ní pa­ma­tu­ji vel­mi dob­ře. Kdy­bych ty­to in­for­ma­ce jen po­slou­chal v nor­mál­ní ho­di­ně, zřej­mě bych si je mu­sel ale­spoň zo­pa­ko­vat, než bych si je za­pa­ma­to­val.
V dru­hé čás­ti jsme se­sta­vo­va­li pla­kát. Ta­to část by­la za­jí­ma­věj­ší než část prv­ní, pří­liš jsem se ale k tex­tům ne­do­stal, pro­to­že jsem vět­ši­nu ča­su strá­vil s ma­pou. Na kon­ci jsem ale le­pil, a tím jsem si ově­řil, že si vět­ši­nu in­for­ma­cí pa­ma­tu­ji. Cel­ko­vě byl te­dy pro­jekt skvě­lý a ur­či­tě to ne­byl ztra­ce­ný čas.

                                                                  Jan Kře­me­nák, sekun­da

 

Tags:
Kategorie: Biologie, Zeměpis
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová