Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 30.5.2012 17:05
Vložil(a) Radka Olivová dne 30.5.2012 8:40
Vložil(a) Radka Olivová dne 28.5.2012 21:15

Ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce mů­že­te sle­do­vat na na­šich webo­vých strán­kách vě­no­va­ných prá­vě ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ce sou­tě­že SOČ – http://​www.​SocKH.​cz. Dne 24. 5. 2012 pro­běh­la „Li­ci­tač­ní po­ra­da“ ústřed­ní ko­mi­se SOČ, kte­rá kon­t­ro­lo­va­la do­šlé prá­ce do ce­lo­stát­ní pře­hlíd­ky. Ně­kte­ré prá­ce by­ly vy­řa­ze­ny z dů­vo­du ne­do­stat­ků, kte­ré ústřed­ní ko­mi­se ob­je­vi­la.

Vložil(a) Radka Olivová dne 28.5.2012 21:11

Le­toš­ní šes­tý roč­ník bo­ta­nic­ké sou­tě­že v Sherwo­o­du do­spěl do fi­ná­le. Byl vý­ji­meč­ný tím, že ne­by­lo mož­né sta­no­vit je­di­né­ho ví­tě­ze, je­li­kož bez je­di­né ztrá­ty bo­du do­běhlo do cí­le ně­ko­lik žá­ků. Nej­pil­něj­ší­mi a nej­vy­tr­va­lej­ší­mi ře­ši­te­li, kte­ří zís­ka­li pl­ný po­čet bo­dů, se sta­li ti­to žá­ci: Jo­sef Me­lich z C2A, Ka­ro­li­na Kraj­co­vá a Da­niel Dvo­řák z C2B, Ma­touš Pří­vo­ra z V5A a Ju­lie Pos­sel­to­vá z V1A.

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 27.5.2012 11:00

I tu­to so­bo­tu po­kra­čo­va­ly prá­ce na in­sta­la­ci in­for­mač­ní ob­ra­zov­ky a ki­os­ků. Do­da­va­te­lem sys­té­mu je fir­ma In­te­co4U.  Fir­mě pa­na Sla­na­ře dob­ro­vol­ně po­má­ha­li  na­ši stu­den­ti Vik­tor Ma­těj­ka a Hon­za Gre­nar, za což jim tře­ba vzdát dík. Im­ple­men­ta­ce in­for­mač­ní­ho sys­té­mu již vstu­pu­je do po­sled­ní fá­ze.

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 23.5.2012 22:19

Bi­o­lo­gic­kým té­ma­tem by­la suk­ce­se - po­sloup­nost vý­vo­je eko­sys­té­mu. Na­ší sna­hou je vy­mo­de­lo­vat suk­ce­si v šes­ti stá­di­ích, aby mě­li žá­ci re­ál­nou a hlav­ně dlou­ho­do­bou před­sta­vu o při­ro­ze­ném vý­vo­ji eko­sys­té­mů bez zá­sa­hu člo­vě­ka. Vy­u­ži­li jsme pří­rod­nin, kte­ré se na­chá­ze­jí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti ško­ly – ma­te­ri­ál ze strus­ko­vých hald na Žiž­ko­vě. Na od­pa­dech z hut­ně­ní, sta­rých zhru­ba 500 let, lze po­zo­ro­vat po­di­vu­hod­nou ab­sen­ci ži­vo­ta, resp. je­ho úpl­né za­čát­ky.

 

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 22.5.2012 19:19
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 20.5.2012 17:50

Ná­stěn­ka se změ­na­mi v roz­vr­hu by se mě­la br­zy stát mi­nu­los­tí, pan Ing. Oli­va totiž po­stup­ně na­plňuje své vi­ze, kte­ré nám před­lo­žil bez­pro­střed­ně po svém ná­stu­pu do funk­ce správ­ce sí­tě. Jed­nou z nich by­lo pře­ve­de­ní stá­va­jí­cí in­for­mač­ní ná­stěn­ky do elek­tro­nic­ké po­do­by. Na vel­ko­ploš­ném mo­ni­to­ru bu­dou změ­ny v roz­vr­hu pro ak­tu­ál­ní a dal­ší den. Sou­čas­ně bu­de mož­né in­ter­ak­tiv­ně zob­ra­zo­vat ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce pro žá­ky ne­bo krát­ké zprá­vy z in­ter­ne­tu.

Vložil(a) Radka Olivová dne 18.5.2012 20:12
Vložil(a) Jitka Křičková dne 17.5.2012 7:30

Ve středu 16. 5. 2012 absolvovala skupinka učitelů GJO vedená panem ředitelem RNDr. Vladislavem Slavíčkem závěrečnou konferenci projektu "Učitel ONLINE".

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.5.2012 21:15
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 14.5.2012 19:42
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.5.2012 12:30

V po­sled­ní sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me ko­lo­ká­zii jed­lou (Co­lo­casia escu­len­ta). Ko­lo­ká­zie se pěs­tu­je v Asii již po ti­sí­ci­le­tí a dnes je pře­de­vším v Po­ly­nésii hlav­ním pro­střed­kem ob­ži­vy. Jde o vel­mi sta­rou kul­tur­ní rost­li­nu. Nej­ví­ce je pěs­to­vá­na pro jed­lé hlí­zy mi­mo svou do­mo­vi­nu v Čí­ně, Ja­pon­sku, na os­t­ro­vech Ti­ché­ho oce­á­nu, v Egyp­tě a na os­t­ro­vech An­til­ských.

 

Vložil(a) Zdeněk Maňák dne 14.5.2012 7:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.5.2012 19:20
Vložil(a) admin dne 13. května 2012

Ten­to tý­den jsme na­vští­vi­li Zá­klad­ní ško­lu T. G. Ma­sa­ry­ka v Čes­ké Ka­me­ni­ci, jež ja­ko prv­ní ško­la v Čes­ku po­u­ží­vá ve vý­u­ce iPa­dy. Pro­to­že v příš­tím ro­ce plá­nu­je­me za­ve­de­ní iPa­dů i my, za­jí­ma­lo nás, jak s ni­mi v Ka­me­ni­ci pra­cu­jí. Bě­hem ná­vštěvy jsme mě­li pří­le­ži­tost hospi­to­vat v ho­di­nách an­g­lič­ti­ny a ma­te­ma­ti­ky, mi­mo to se s ná­mi pan ře­di­tel Pre­isler po­dě­lil o zku­še­nos­ti, kte­ré on i uči­te­lé ka­me­nic­ké ško­ly s vy­u­ží­vá­ním iPa­dů zís­ka­li. 

Vložil(a) admin dne 13. května 2012
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 10.5.2012 20:12
     Cesta autobusem byla dlouhá, asi ...
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 8.5.2012 8:25
      
Minulý víkend proběhlo v Dánském Haslevu závěrečné setkání účastníků projektu Partnerství škol Comenius.
Vložil(a) admin dne 8. května 2012

Dovolte mi, abych vás informoval, že v těchto dnech vznikla nová tvář školních webových stránek. Sys­tém, na kte­rém web fun­gu­je, byl up­gra­do­ván na no­vou ver­zi. Na gra­fic­kém ná­vr­hu se pra­co­va­lo dlou­ho, je­ho tvůr­ci chtě­li na­vá­zat na všech­ny před­cho­zí webo­vé strán­ky GJO. I me­nu by­lo vy­tvo­ře­no v zá­sa­dě pod­le před­cho­zích zku­še­nos­tí, jen přesku­pe­no tak, aby ma­xi­mál­ně vy­ho­vo­va­lo ce­lé­mu zá­bě­ru ško­ly.


Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.5.2012 14:24