Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Jitka Křičková dne 28.9.2012 6:28


Již 18. ročník soutěže ,,Národ se ubránil“  proběhl 27. září v budově Gymnázia Jiřího Ortena. 

 

 

 

 

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 27.9.2012 13:20
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 27.9.2012 9:32
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 10:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 9:50
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.9.2012 8:20
Vložil(a) Radka Olivová dne 25.9.2012 20:51
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 25.9.2012 9:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.9.2012 17:50
Vložil(a) Jitka Křičková dne 21.9.2012 9:38

Informace k lyžařským kurzům  najdete zdeVložil(a) Radka Olivová dne 17.9.2012 15:39

V dru­hé sou­těž­ní otáz­ce je úkolem určit ná­zev pre­zen­to­va­né rost­li­ny. Ten­to stá­le­ze­le­ný kom­pakt­ní keř ne­bo štíh­lý strom po­chá­zí z Bra­zí­lie. Do­růs­tá do výš­ky 3 až 7 m. Lis­ty má tu­hé, hlad­ké, lesk­lé, dlou­hé 5 až 8 cm. Kvě­ty jsou kré­mové až bí­lé a dí­ky de­sít­kám py­lo­vých ty­či­nek pů­so­bí de­ko­ra­tiv­ně; jsou von­né.                                                                            

Vložil(a) Radka Olivová dne 15.9.2012 12:46
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 13.9.2012 14:12

Vážení žáci a studenti,

projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pokračuje i v nadcházejícím  školním     roce 2012/2013. Na základě zkušeností z minulých let, podnětů a dotazů veřejnosti, přistoupila Rada    Středočeského kraje k úpravě projektu, který spočívá v následujících bodech:
Vložil(a) Marek Mann dne 13.9.2012 7:32
Vložil(a) Jitka Křičková dne 11.9.2012 16:36
Vložil(a) Radka Olivová dne 7.9.2012 11:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 6.9.2012 12:35
Vložil(a) admin dne 6. září 2012

Prv­ní schůze žá­kov­ské­ho par­la­men­tu ve škol­ním ro­ce 2012/2013 se ko­ná v pon­dě­lí 10. zá­ří prv­ní vy­u­čo­va­cí ho­di­nu ve sbo­rov­ně.

Vác­lav Ko­tr­ba
před­se­da žá­kov­ské­ho par­la­men­tu
Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 4.9.2012 22:00

Zdra­ví­me spo­lu­žá­ky z niž­ších roč­ní­ků. Víš jak se správ­ně za­cho­vat, kdy­bys na­šel ně­ko­ho v bez­vě­do­mí? Víš jak udě­lat He­imli­chův ma­né­vr? Víš a chceš se při­u­čit i dal­ší úko­ny, kte­ré mů­žou za­chrá­nit ně­ko­mu ži­vot? Pak ne­vá­hej a při­hlas se do zdra­vot­nic­ké­ho krouž­ku. Bu­de­me se učit prv­ní po­moc a na ja­ře se zú­čast­ní­me Sou­tě­že hlí­dek mla­dých zdra­vot­ní­ků.  

Vložil(a) Radka Olivová dne 4.9.2012 16:10
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 4.9.2012 15:29
Vložil(a) Jitka Křičková dne 4.9.2012 15:04

Stejně jako minulý rok, i letos pokračuje činnost dramaťáku GJO. Plány máme veliké, angažmá již nasmlouvané, scénáře připravené,... Pokud by se někdo  rád přidal, nové členy přivítáme. Scházet se budeme každý druhý čtvrtek v 16.00 v hudebně. Začínáme 13. 09. 12.   Dramaťák

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 3.9.2012 20:30
Vložil(a) Radka Olivová dne 3.9.2012 16:40

Ten­to škol­ní rok pro­běh­ne již sed­mý roč­ník sou­tě­že, je­jíž pod­sta­tou je po­zná­vá­ní rost­lin z na­ší zim­ní za­hra­dy. Le­toš­ní roč­ník je opět te­ma­tic­ky za­mě­řen na užit­ko­vé rost­li­ny. Kaž­dý dru­hý tý­den na­jde­te v Sherwo­o­du rost­li­nu s po­pi­sem a sou­těž­ní­mi otáz­ka­mi. V prv­ní otáz­ce před­sta­ví­me Ibi­šek jed­lý (Hi­bis­cus escu­len­tus).


Vložil(a) admin dne 3. září 2012