Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Jana Randíková dne 30.10.2012 11:41
Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Naše škola se tradičně účastní Klokana matematického, do Přírodovědného klokana jsme se letos zapojili poprvé.
Vložil(a) Radka Olivová dne 29.10.2012 13:00

Ta­to rost­li­na z če­le­di myr­to­vi­tých (Myr­ta­ce­ae) po­chá­zí z Me­xi­ka a Ka­ri­bi­ku. Jed­ná se o keř či ma­lý strom, do­růs­ta­jí­cí do 8 me­t­rů. Lis­ty jsou svět­le ze­le­né, ně­kdy s fi­a­lo­vým ná­de­chem, elip­tic­ké, ce­lo­kraj­né a ma­jí vý­raz­nou žil­na­ti­nu. Kvě­ty jsou bí­lé se spous­tou py­lo­vých ty­či­nek. Žlu­té plo­dy jsou vel­ké 5 až 10 cm a ma­jí ku­lo­vi­tý až hruš­ko­vi­tý tvar.                                                            

Vložil(a) Vladislav Slavíček dne 19.10.2012 19:41

O za­ve­de­ní iPa­dů v pri­mě se ne­za­jí­ma­jí pou­ze mé­dia a od­bor­ná ve­řej­nost. Náš pro­jekt vzbu­zu­je zví­da­vost i me­zi ši­ro­kou ve­řej­nos­tí. Mno­ho li­dí si opráv­ně­ně kla­de otáz­ku, zda se dá po­mo­cí iPa­dů vzdě­lá­va­cí pro­ces sku­teč­ně ze­fek­tiv­nit, zda se ne­jed­ná o prázd­ný mar­ke­tingo­vý tah v do­bě de­mo­gra­fic­ké kri­ze.                                                                                                                       

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.10.2012 20:00
Vložil(a) Radka Olivová dne 15.10.2012 10:00

Ře­čík (pistá­cie, Pis­ta­cia) je rod řa­ze­ný do če­le­dě led­vi­nov­ní­ko­vi­tých (Ana­car­di­a­ce­ae). Do­mo­vem pistá­cií je Střed­ní Vý­chod a střed­ní Asie. Zá­stup­ci ro­du jsou ma­lé stro­my či ke­ře ros­tou­cí do výš­ky 5 až 15 m. Ře­čí­ky se již dlou­há ti­sí­ci­le­tí pěs­tu­jí ja­ko užitko­vé stro­my nejen pro la­hod­né oříš­ky (pistá­cie pra­vá), ale ta­ké pro olej a aro­ma­tic­ké prys­ky­ři­ce (p. te­re­bint, p. len­ti­šek).

Vložil(a) Radka Olivová dne 10.10.2012 18:42

S lí­tos­tí ozna­mu­je­me, že jsme dnes ztra­ti­li na­ši Či­ki­tu. Ve škol­ním ro­ce 2007/2008 ji po­ří­di­la teh­dej­ší sekun­da, pů­vod­ně se zá­mě­rem ob­sta­rat Či­ko­vi ne­věs­tu. Dlou­ho jsme ne­vě­dě­li, zda se po­da­ři­lo kou­pit sa­mi­ci; to se se 100% jis­to­tou po­tvr­di­lo vlast­ně až le­tos, když jsme na zá­kla­dě řa­dy in­di­cií usou­di­li, že se Či­ki­ta chys­tá na svou prv­ní snůš­ku.                                                                            

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 9.10.2012 10:45
   

Janské lázně 2013

Informace k lyžařskému kurzu naleznete zde.

FORMULÁŘE zde.

Vložil(a) Jana Randíková dne 5.10.2012 8:44
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.10.2012 18:21
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 2.10.2012 6:52
Vložil(a) Radka Olivová dne 1.10.2012 14:20


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná tentokrát?