Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 29.4.2013 13:04
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 29.4.2013 7:47

„Zasekli se na hranicích,“ bylo nám řečeno těsně před tím, než nervozita a rozmrzelost některých přesáhly únosnou mez.  Byl pátek večer, ve vestibulu se svítilo a my, skupina lidí vytrhnutých z různých koutů školy, jsme dohromady vypadali až směšně: na autobus, který nás měl následující týden vozit a dovážet, jsme čekali skutečně o dost déle, než bychom se byli nadáli. 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.4.2013 10:57
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.4.2013 11:40
V úterý 9. 4. v dopoledních hodinách proběhla v počítačové učebně naší školy soutěž Angličtinář roku, které se zúčastnilo osm talentovaných angličtinářů, kteří byli ochotni změřit své síly formou online testu v poslechu s porozuměním, porozumění psaného textu a gramatice (úroveň B2 – C1) s téměř sedmi sty středoškoláky z různých středních škol v České republice.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 23.4.2013 9:32

 

V pondělí 29. 4. 2013 se druhou vyučovací hodinu koná schůze žákovského parlamentu.

 

 

Vložil(a) Lukáš Provaz dne 22.4.2013 18:58
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.4.2013 12:41
Stře­do­zem­ní man­da­ri­na (Ci­trus de­li­ci­o­saje stá­le­ze­le­ný, tep­lo­mil­ný strom s ma­lý­mi lis­ty, kte­rý do­sa­hu­je výš­ky ko­lem 6 m. Pra­vlas­tí man­darín je Čí­na, kde se pěs­to­va­ly před ví­ce než 3000 le­ty a od­kud se po­stup­ně roz­ší­ři­ly do ce­lé me­di­te­rán­ní ob­las­ti, ji­ho­vý­chod­ní Asie, In­die, Aus­trá­lie, Fili­pín a Ja­pon­ska.                                                                                                                                                                   
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 22.4.2013 8:50
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 19.4.2013 11:49
Jakkoliv se to může zdát vzdálené, je načase začít s plánováním zářijové návštěvy naší partnerské školy v americkém Glen Rocku. Toto městečko ve státě New Jersey je cca hodinu cesty vlakem od centra New Yorku, který bude hlavním cílem našich tamních výletů.Vložil(a) Lukáš Kačer dne 18.4.2013 19:43
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 17.4.2013 13:13
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 16.4.2013 9:32
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2013 11:07
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2013 9:17

Společnost English Conversation Week oslovila naší školu s nabídkou týdenního intenzivního kurzu konverzační angličtiny.

Jedná se o...

 

 

 

 

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2013 8:21
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 15.4.2013 7:10
Dne 9. 4. 2013 se vybraní debatéři Gymnázia Jiřího Ortena z Kutné Hory  vydali na krajské kolo debatní ligy pod záštitou organizace Agora, které se konalo v hlavním městě naši republiky.
Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2013 20:14
V pá­tek 12. dub­na 2013 se krát­ce před 17. ho­di­nou na­ro­di­lo na­ší Píš­ťal­ce dal­ší jehňát­ko. Me­zi prv­ní­mi ho při­šly při­ví­tat dvě špa­něl­ské ko­le­gy­ně, kte­ré do­pro­vá­ze­jí své žá­ky na vý­měn­ném po­by­tu v Kut­né Ho­ře.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Vložil(a) Jitka Křičková dne 14.4.2013 12:39

V rámci partnerství měst Kutná Hora a Kolín se na tento pátek připravuje v chrámu svaté Barbory Slavnostní koncert Městské hudby F. Kmocha Kolín s kutnohorskými sólisty a USPS Tyl Kutná Hora. Mezi sólisty zaujmou významné místo i nedávný absolvent našeho gymnázia varhaník Viktor Darebný a pedagog Zdeněk Licek.

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.4.2013 7:39
Klokan je me­zi­ná­rod­ní ma­te­ma­tic­ká sou­těž pro žá­ky základních a střed­ních škol. Le­tos se usku­teč­nil již 16. roč­ník. Na na­ší ško­le se sou­tě­že zú­čast­ni­li všich­ni žá­ci niž­ší­ho gym­ná­zia a zá­jem­ci z gymnázia vyš­ší­ho. V rámci okresu jsme ob­sa­di­li prv­ní mís­ta ve všech čtyřech ka­te­go­ri­ích – Be­n­ja­min, Ka­det, Ju­ni­or a Stu­dent!                                                                                                                                                                                  
Vložil(a) Radka Olivová dne 10.4.2013 11:57
Je sou­těž ur­če­ná stu­den­tům střed­ních škol. ABA­KU je nej­lep­ší po­čet­ní hra vesmí­ru. Po­kud ví­te, že 1+1=2, za­re­gis­truj­te se a hraj­te s ná­mi od 1. dub­na do 31. květ­na 2013 Seznam.​cz ABA­KU li­gu pro­ti sou­pe­řům z ce­lé Čes­ké re­pub­li­ky o hod­not­né ce­ny pro vás i va­ši ško­lu. Buď­te me­zi 24 nej­lep­ší­mi, kte­ří se zú­čast­ní vel­ké­ho fi­ná­le v Pra­ze, v pro­sto­rách in­ter­ne­to­vé jed­nič­ky Seznam.​cz.                                             
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.4.2013 22:02
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.4.2013 21:09
Vložil(a) Radka Olivová dne 9.4.2013 20:53

I bě­hem po­sled­ních tříd­ních schůzek jsme se po­ku­si­li obo­ha­tit kasič­ku, ze kte­ré čer­pá­me pro­střed­ky po­třeb­né na za­kou­pe­ní po­třeb pro skle­ník, zejmé­na po­stři­ků pro­ti škůd­cům, hno­jiv, ale i no­vých rost­lin či se­men zvlášt­ních zá­stup­ců flóry, ji­miž chce­me na­še sbír­ky obo­ha­tit.                                                                                                                                             

Vložil(a) Radka Olivová dne 8.4.2013 14:57


O ja­kou rost­li­nu se jed­ná ten­to­krát?

Vložil(a) Lukáš Kačer dne 7.4.2013 12:40

 
      Návštěva z Číny 
Vložil(a) Lukáš Kačer dne 7.4.2013 9:31
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.4.2013 10:31

V ústřed­ním ko­le kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce sou­tě­ži­la v ka­te­go­rii III.B (star­ší žá­ci) Ta­bea Ei­cher z prv­ní­ho roč­ní­ku. Umís­ti­la se na tře­tím mís­tě a vzhle­dem k to­mu, že by­la ve své ka­te­go­rii nejmlad­ší, má na do­sa­že­ní "ti­tu­lu" nej­lep­ší něm­či­nář­ky v re­pub­li­ce ješ­tě tři roky. Je mož­né, že se o tu­to po­zi­ci utká :-) s le­toš­ní ví­tězkou ka­te­go­rie II.C Ju­lií Fin­ko­vou. Gra­tu­lu­je­me!

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.4.2013 12:43

Dne 2. 4. 2013 se na­še žá­ky­ně Ju­lia Ma­ria Fin­ko­vá zú­čast­ni­la ústřed­ní­ho ko­la kon­ver­zač­ní sou­tě­že v ně­mec­kém ja­zy­ce a ob­sa­di­la 1. mís­to v ka­te­go­rii II.C, kte­rou za­stu­pu­jí sou­tě­ží­cí z dvoj­ja­zyč­ných ro­din. Ju­lii za je­jí skvě­lý vý­kon bla­ho­pře­je­me!