Vyhledávač

  
Loading

Články

Autor: Vytvořeno: 3.1.2011 20:10 RssIcon
Informace vedení školy, Sherwood, různé
Vložil(a) Radka Olivová dne 23.2.2012 18:31

Tech­no­pla­ne­ta je dět­ská šif­ro­va­cí hra, kte­rou pro vás po­řá­dá Klub KAPSA. Hra je ur­če­na pro pě­ti­člen­né týmy žá­ků ZŠ ne­bo od­po­ví­da­jí­cích roč­ní­ků ví­ce­le­tých gym­ná­zií a pro­bí­há vždy na ja­ře for­mou ně­ko­li­ka in­ter­ne­to­vých kol. Je­jich nej­ú­spěš­něj­ší účast­ní­ci si změ­ří sí­ly v praž­ském fi­ná­le.

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.2.2012 20:47

Ni­čí nám, jak psa­ly Uči­tel­ské no­vi­ny v dub­nu 2011, ko­man­do ze­le­ných fa­na­ti­ků Šu­ma­vu? Je sna­ha za­me­zit ká­ce­ní le­sů na­pa­de­ných kůrov­ci v prv­ních zónách ná­rod­ní­ho par­ku ne­zod­po­věd­ný vě­dec­ký ex­pe­ri­ment, kte­rý nás a na­še po­tom­ky při­pra­ví o kus nej­krás­něj­ší čes­ké pří­ro­dy? Mě­ly by se ško­ly in­for­mač­ním cen­t­rům NP Šu­ma­va vy­hý­bat ob­lou­kem, aby se mlá­dež ne­na­ka­zi­la „ze­le­nou ide­o­lo­gií“, ne­bo by mě­ly žá­kům zpro­střed­ko­vat mí­ně­ní „přá­tel kůrov­ců“?

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.2.2012 12:45

Dal­ší užit­ko­vou rost­li­nu Císt (Cis­tus) před­sta­ví dva­nác­tá sou­těž­ní otáz­ka. Rod Cis­tus je hoj­nou slož­kou stře­do­moř­ské kvě­te­ny, nej­ví­ce dru­hů se vy­sky­tu­je v zá­pad­ním Stře­do­mo­ří, zejmé­na pak ve Špa­něl­sku a Por­tu­gal­sku. Ná­le­ží do če­le­di cis­to­vi­té (Cis­ta­ce­ae). Je znám zejmé­na dí­ky svým ná­pad­ným kvě­tům.

Vložil(a) Radka Olivová dne 30.1.2012 13:06

Dal­ší sou­těž­ní rost­li­nou je Ano­na če­ri­mo­ja (An­no­na che­ri­moya/che­ri­mo­la). Opa­da­vý men­ší strom po­sky­tu­jí­cí vel­mi la­hod­né ovo­ce ná­le­ží do če­le­di lá­hev­ní­ko­vi­té (An­no­na­ce­ae). Dal­ší­mi ná­zvy jsou lá­hev­ník, sme­ta­no­vé ja­bl­ko či Gra­ve­o­la (por­tu­gal­sky). Do­mo­vi­nou če­ri­mo­ji jsou vyš­ší po­lo­hy Již­ní Ame­ri­ky.

Vložil(a) Radka Olivová dne 16.1.2012 12:48

De­sá­tá otáz­ka před­sta­ví užit­ko­vou rost­li­nu bla­ho­vič­ník (Eu­ca­lyp­tus). Po­chá­zí z Aus­trá­lie a Tasmá­nie, kde si li­bu­je v ba­ži­na­tých pů­dách. Dnes se pěstu­je na plan­tá­žích v Af­ri­ce, Již­ní Ame­ri­ce a v Asii. Jed­ná se o rod ob­sa­hu­jí­cí ví­ce než 700 dru­hů sub­tro­pic­kých až tro­pic­kých stro­mů ne­bo ke­řů z če­le­di myr­to­vi­tých (Myr­ta­ce­ae).

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.1.2012 9:25

V de­vá­té sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me po­zo­ru­hod­nou lé­či­vou by­li­nu z če­le­di tykvo­vi­té (Cu­cur­bi­ta­ce­ae) ji­a­o­gu­lan (pě­ti­lis­tý žen­šen, Gy­nos­tem­ma pen­ta­phyllum), jenž po­chá­zí z hor již­ní Čí­ny. V sou­čas­né do­bě ros­te ta­ké v Thaj­sku, Ko­re­ji, Viet­na­mu a Ja­pon­sku. Číňané jiaogulan na­zý­va­jí xi­an­cao.

Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 22:39
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 22:10
Vložil(a) Radka Olivová dne 22.12.2011 21:30

Na "Vá­noč­ním pro­jek­tu" ne­smě­ly chy­bět tra­dič­ní vá­noč­ní díl­ny ty­pu "Vi­zo­vic­ké pe­či­vo" a "Vá­noč­ní čas". Pod ve­de­ním pa­ní uči­tel­ky Gem­bicz­ké a pa­na uči­te­le Pro­va­ze, kte­ří ved­li díl­nu "Vá­noč­ní čas", jsme moh­li zhléd­nout pre­ciz­ní prá­ci stu­den­tů, kte­ří vy­rá­bě­li vá­noč­ní věn­ce. Ty se da­jí za­jis­té po­u­žit ja­ko ukáz­ko­vá de­ko­ra­ce. By­la zde i úžas­ná po­ho­do­vá at­mo­sfé­ra spo­je­ná s tra­dič­ní­mi ko­le­da­mi a krás­nou vů­ní jeh­li­čí.

Vložil(a) Radka Olivová dne 20.12.2011 9:05
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.12.2011 12:55

V osmé otáz­ce před­sta­ví­me nej­pěs­to­va­něj­ší­ho zá­stup­ce ci­tru­sů - po­me­ran­čov­ník pra­vý (čín­ský, Ci­trus si­nensis). Ty­pic­ká rost­li­na sub­tro­pic­ké­ho kli­ma­tu 5 až 10 m vy­so­ká s ku­lo­vi­tou ko­ru­nou ná­le­ží do čele­di rou­to­vi­té (Ru­ta­ce­ae) a je­jí do­mo­vi­nou je Čí­na, kde o ní na­lez­ne­me zmín­ky ve spi­sech star­ších ví­ce než 3500 let.

Vložil(a) Radka Olivová dne 8.12.2011 11:05

Dne 24. 11. 2011 jsme u pří­le­ži­tos­ti ko­ná­ní tříd­ních schůzek opět na­bíd­li ro­di­čov­ské ve­řej­nos­ti vý­pěst­ky po­ří­ze­né z pře­byt­ků na­ší zim­ní za­hra­dy. O or­ga­ni­za­ci pro­de­je se po­sta­ral již osvěd­če­ný tan­dem Ja­na Lip­ská a Ka­te­ři­na Pis­ka­čo­vá, obě již z V4A.

 
 

Vložil(a) Radka Olivová dne 28.11.2011 14:10

Sed­má sou­těž­ní otáz­ka před­sta­ví zá­stup­ce jed­lých kak­tu­sů - opun­cii a pi­tá­ju. Opuncie (Opuntia) z če­le­di kak­tu­so­vi­té (Cacta­ce­ae) po­chá­zí ze Se­ver­ní Ame­ri­ky. S cí­le­ným pěs­to­vá­ním se za­ča­lo asi před 9000 le­ty v cen­t­rál­ním Me­xi­ku. Po ob­je­ve­ní Ame­ri­ky se roz­ší­ři­ly do Stře­do­ze­mí a dá­le do ostat­ních čás­tí svě­ta.

Vložil(a) Radka Olivová dne 14.11.2011 15:25

V té­to sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me rost­li­nu ama­rant (Ama­ran­thus). Skrom­něj­ší čes­ký ná­zev té­to pra­sta­ré rost­li­ny pa­t­ří­cí do če­le­di las­kav­co­vi­tých (Ama­ran­tha­ce­ae) je las­ka­vec. Dnes je zná­mo asi 60 dru­hů to­ho­to ro­du, z nichž pře­váž­ná vět­ši­na ros­te v Ame­ri­ce, ze­mi své­ho pů­vo­du. Ama­rant byl znám již v do­bách In­ků, Az­té­ků a Ma­yů.

Vložil(a) Radka Olivová dne 31.10.2011 13:20

Pátá soutěžní otázka představí va­ni­lov­ník plo­cho­lis­tý (Va­nil­la pla­ni­fo­lia). Tato li­á­no­vi­tá or­chi­dej, zva­ná též va­nil­ka pra­vá, ná­le­ží do če­le­di vsta­va­čo­vi­tých (Or­chi­dace­ae). Po­chá­zí z ob­las­ti ji­ho­vý­chod­ní­ho Me­xi­ka a Gua­te­ma­ly.

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 24.10.2011 20:25
Vložil(a) Radka Olivová dne 21.10.2011 19:52

V rám­ci pro­jek­to­vých týd­nů na niž­ším gym­ná­ziu je ně­ko­lik dní vě­no­vá­no rov­něž prů­ře­zo­vé­mu té­ma­tu En­vi­ron­men­tál­ní vý­cho­va. V pri­mě na­vště­vu­jí žá­ci bo­ta­nic­kou za­hra­du v Li­ber­ci, aby si ově­ři­li po­znatky o bi­o­mech, na­by­té v ho­di­nách bi­o­lo­gie, v pra­xi.Vložil(a) Radka Olivová dne 16.10.2011 19:20

V té­to sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me užit­ko­vou rost­li­nu pe­p­řov­ník čer­ný (Pi­per ni­grum). Jed­ná se o stá­le­ze­le­nou po­pí­na­vou rost­li­nu vzdá­le­ně při­po­mí­na­jí­cí chmel. Do­růs­tá dél­ky až 15 me­t­rů a mů­že se do­žít až 60 let.
 

Vložil(a) Radka Olivová dne 3.10.2011 11:25

V rám­ci tře­tí sou­těž­ní otáz­ky před­sta­ví­me užit­ko­vou rost­li­nu - ana­na­sov­ník, jehož slad­ké a chut­né plo­dy všich­ni dob­ře zna­jí. O rost­li­ně sa­mé, o je­jím pů­vo­du a vy­u­ži­tí se snad do­zví­te i ně­co no­vé­ho.

Vložil(a) Radka Olivová dne 19.9.2011 13:07

V dru­hé sou­těž­ní otáz­ce se do­zví­me ně­co ví­ce o sko­ři­cov­ní­ku. Dal­ší lá­ka­vou od­mě­nou pro úspěš­né ře­ši­te­le na­ší sou­tě­že bu­de ná­vště­va gym­ná­zia v Tep­li­cích, kde si roz­ší­ří ob­zo­ry při pro­hlíd­ce mo­der­ní­ho skle­ní­ku a bi­o­par­ku.

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 5.9.2011 12:05

Ten­to škol­ní rok pro­běh­ne již šes­tý roč­ník sou­tě­že, je­jíž pod­sta­tou je po­zná­vá­ní rost­lin z na­ší zim­ní za­hra­dy. Le­toš­ní sou­těž je te­ma­tic­ky za­mě­ře­na na užit­ko­vé rost­li­ny. Kaž­dý dru­hý tý­den na­jde­te v Sherwo­o­du rost­li­nu s po­pi­sem a sou­těž­ní­mi otáz­ka­mi. V prv­ní otáz­ce před­sta­ví­me hře­bíč­ko­vec a ka­pa­ru.

Vložil(a) Radka Olivová dne 21.6.2011 10:31

V letošním školním roce proběhl již pátý ročník botanické soutěže v Sherwoodu. Soutěže se zúčastnilo 48 žáků. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali:

 
 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 30.5.2011 9:40

Další soutěžní rostlina ze zimní zahrady GJO:
Líčidlo dvoudomé

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 17.5.2011 10:14

Další soutěžní rostlina ze zimní zahrady GJO:
Granátovník obecný

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.5.2011 9:20

Další soutěžní rostlina ze zimní zahrady GJO:
Kávovník

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 18.4.2011 9:02

Další soutěžní rostlina ze zimní zahrady GJO:
Strelície královská

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 11.4.2011 8:01

Další soutěžní rostlina ze zimní zahrady GJO:
Hvězdník

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 27.3.2011 22:52

Další soutěžní rostlina ze zimní zahrady GJO:
Fíkovník smokvoň

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 13.3.2011 20:52

Další soutěžní rostlina ze zimní zahrady GJO:
Rozmarýn lékařský

 

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 7.3.2011 18:54


Proběhlo školní kolo biologické olympiády
v kategorii A, B (15. 2. 2011) a C, D (17. 2. 2011).