Vyhledávač

  
Loading

Články

Soutěž v Sherwoodu – otázka č. 4

10 16

Vložil(a)
16.10.2011 19:20  RssIcon

V té­to sou­těž­ní otáz­ce před­sta­ví­me užit­ko­vou rost­li­nu pe­p­řov­ník čer­ný (Pi­per ni­grum). Jed­ná se o stá­le­ze­le­nou po­pí­na­vou rost­li­nu vzdá­le­ně při­po­mí­na­jí­cí chmel. Do­růs­tá dél­ky až 15 me­t­rů a mů­že se do­žít až 60 let.
 

Po­chá­zí z ji­ho­zá­pad­ní In­die, kde pů­vod­ně rost­la na sva­zích po­ho­ří Zá­pad­ní Ghát. V sou­čas­né do­bě se pěs­tu­je v řa­dě tro­pic­kých zemí, zejmé­na v ji­ho­vý­chod­ní Asii, ale i v Bra­zí­lii. Plo­dem je pepř čer­ný, jenž se sklí­zí v nedo­zrá­lém sta­vu. Po­pr­vé jej po­psal ve svém ces­to­pi­se Mar­co Po­lo. Nej­vět­ším svě­tovým vý­voz­cem pe­pře je Viet­nam. Jed­ná se o nej­roz­ší­ře­něj­ší ko­ře­ní, po­u­žíva­né ve všech ku­chy­ních. Plo­dy pe­p­řov­ní­ku se sklí­ze­jí v růz­ných stup­ních zra­los­ti a pro­chá­ze­jí ji­ným pro­ce­sem zpra­co­vá­ní, což po­sky­tu­je pro vy­u­ži­tí v ku­chy­ni ví­ce „dru­hů“. Při pří­pra­vě jí­del se též se­tká­vá­me s ba­rev­ným pe­přem, což je směs pe­pře čer­né­ho, bí­lé­ho, ze­le­né­ho a rů­žo­vé­ho. (Po­dob­né je to s ča­jem: čer­ný, ze­le­ný, bí­lý → tři „dru­hy“ ze stej­né rost­li­ny.) La­buž­ní­ci pe­pří zá­sad­ně čer­s­tvě utlu­če­ným ne­bo umle­tým pe­přem, pro­to­že je dů­le­ži­tá nejen os­t­rá chuť, ale i pří­jem­ná vů­ně. Ně­kte­ré ná­ro­dy jsou zná­mé nadu­ží­vá­ním pe­pře. Pří­kla­dem je Bul­har­sko, kde je pepř sou­čás­tí téměř všech ná­rod­ních po­kr­mů (např. ka­bap­če­ty). Zná­mé je rov­něž míst­ní li­do­vé rče­ní „Pe­příš ja­ko Kan­chev“, kdy byl ten­to niž­ší šlech­tic vy­hlá­še­ný spotřebou to­ho­to ko­ře­ní stej­ně tak ja­ko mi­le­nek. Přes­to­že se dnes pepř téměř vý­hrad­ně po­u­ží­vá k pří­pra­vě sla­ných po­kr­mů a mas, dří­ve se při­dá­val i do per­ní­ků. Ostat­ně per­ník má svůj ná­zev prá­vě od pe­pře: z la­tin­ské­ho pi­per vznik­lo slo­van­ské pЬpЬrЬ, kte­ré nám da­lo slo­va pe­pr­ný a per­ný (per­ný = vlast­ně pe­pr­ný den). Per­ník by­lo pe­či­vo z mou­ky, me­du a pe­pře. Srov­nej i ně­mec­ké Pfe­f­fer­ku­chen (= pe­p­řo­vý ko­láč). Pe­p­řov­ník čer­ný ob­sa­hu­je štipla­vou si­li­ci pi­pe­rin. Usnadňuje trá­ve­ní, má kon­zer­vač­ní a bak­te­ri­osta­tic­ké účin­ky. V in­dic­ké me­di­cí­ně se vy­u­ží­val pro lé­če­ní cho­rob obě­ho­vé­ho sys­té­mu a ja­ter.

Pe­p­řov­ník – otáz­ka č. 4
A) Pepř čer­ný ob­sa­hu­je al­ka­loid pi­pe­rin, kte­rý zvy­šu­je vstře­bá­vá­ní a bi­o­lo­gic­ké vy­u­ži­tí ně­kte­rých pro člo­vě­ka dů­le­ži­tých che­mic­kých lá­tek. Na­piš, o kte­ré che­mic­ké lát­ky se jed­ná (ale­spoň 3).
B) Stře­do­vě­ká cír­kev za­ka­zo­va­la po­u­ží­vat pepř čer­ný v kláš­te­rech. Ob­jas­ni dů­vod.
C) Ja­ko prv­ní při­ve­zl pepř čer­ný do Ev­ro­py syn Fi­li­pa II. a dce­ry épe­ir­ské­ho krá­le Neop­to­le­ma. O ko­ho se jed­ná?
D) Růz­ný­mi tech­no­lo­gi­e­mi lze z pe­p­řov­ní­ku čer­né­ho zís­kat 4 „dru­hy“ pe­pře. Jak se li­ší na­ča­so­vá­ním sbě­ru a způ­so­bem zpra­co­vá­ní?


Ana­na­sov­ník – správ­né od­po­vě­di – otáz­ka č. 3
A)
 Bro­me­lin má sil­né pro­ti­zá­nět­li­vé účin­ky a schop­nost roz­klá­dat fib­rin, což pří­z­ni­vě ovlivňuje sráž­li­vost kr­ve. Dá­le se po­dí­lí na ště­pe­ní bíl­ko­vin, tu­díž pod­po­ru­je trá­ve­ní. Do­ká­že ta­ké urych­lit léčbu oto­ků, ab­sce­sů, po­hmož­dě­nin, vý­ro­nů a vře­dů.
B) Ha­vaj­ské os­t­ro­vy (ana­nas je ty­pic­kým vý­voz­ním pro­duk­tem již ně­ko­lik sta­le­tí)
C) Ve svém stát­ním zna­ku má ana­na­sov­ník Keňa.
D) Prv­ně byl ana­na­sov­ník po­psán a pro Ev­ro­pu ob­je­ven Kryš­to­fem Ko­lum­bem.
E) Slo­vo ana­nas po­chá­zí z ja­zy­ka ji­ho­a­me­ric­kých in­di­á­nů.

Úspěš­ní ře­ši­te­lé otáz­ky č. 3: Ka­ro­li­na Kraj­co­vá C2B, Vi­lém Dě­dek C2B, Ma­touš Pří­vo­ra V5A, Bar­bo­ra Hud­co­vá C2B, Ka­te­ři­na Kra­to­chví­lo­vá C3A, Mi­cha­e­la Lej­na­ro­vá C2B, Ju­lie Pos­sel­to­vá V1A, Zuza­na Kelt­ne­ro­vá C2A, Hu­y­nh Dang Khoa V2A, Pet­ra Zi­ko­vá C2A, Pet­ra Ko­čov­ská C2A, Jo­sef Me­lich C2A, Mar­ké­ta Ha­vrán­ko­vá C2A, Kris­tý­na Ter­čo­vá C3A, Da­niel Dvo­řák C2B, Ja­na Chva­lov­ská C2A, Mar­ti­na Ko­pec­ká C2A, Eliš­ka Lindne­ro­vá C2B, Voj­těch Je­řá­bek V3A, Libuše Holoubková C2A, Jana Turková C2A, Barbora Semotánová C2A

Tags: Sherwood
Kategorie: Biologie
Umístění: Blogs Parent Separator Olivová